lg_mapa.jpg (8507 bytes)

Pravidla

lg_cas.jpg (6641 bytes)

lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)
- Přijal jsem úkol na čtyři milénia, budu se snažit ho plnit ve prospěch planety a pozemského lidstva. Prvním úkolem je obnova pravidel, když stará konzervativní pravidla již neplatí. Lidé je přestali dodržovat. Tato čtyři pravidla, zákony, prosazuje Universum.
První přišli rytíři jako síla, která bude na dodržování pravidel dohlížet.
lg_2017-9.gif (527 bytes) - Rytíři - pravidla pro jejich další působení -
lg_HERMESIS.gif (2484 bytes) - Rytíři jsou zváni, aby prosazovali zájmy své skupiny ve shodě s Universem. Tlumí a řeší válečné konflikty a všechny projevy násilí. Věnují a také bojovým hrám a adrenalinovým (rizikovým) sportům.  
- Pravidla působení úrovně Universum.
- Úroveň Universum působí po celé planetě, ale jen v oblasti vztahů mezi velkými skupinami. Prosazuje harmonické vztahy a řeší konflikty a násilí. Zakazuje války a násilí.
- Kosmické zákony
- Kosmické zákony jsou zobecněnou zkušeností s přesvědčením, že budou platit vždy a za všech situací. Vypíši zde ty, se kterými jsem byl seznámen.
- Správa společnosti
- Správa společnosti je zaměřena na tvorbu nových možností, jejich využití a přerozdělení. Nesmí se dopouštět mocenské zvůle a nesmí lidem brát naději.

eng

The rules

I accepted the task for next four millenniums, I’ll try to do it as aid to Earth and earth humans. First task is update of rules, as old ones are not valid anymore. People stopped to follow them. These four rules, the laws, are ensured by the Universum.
- The knights – rules for continuing of their acitivities -
- Knights are invited to uphold interests of their group in synchrony with the Universum. They calm and resolve war conflicts and all expressions of violence. They also participate in war games and adrenaline (dangerous) sports.
- Rules for influence of the Universum level -
- Universum level is working on the whole planet, but only in matter of relations among the big groups. It keeps harmonic relationships and resolves conflicts and violence. It prohibits wars and violence.
- Cosmic laws -
- Cosmic laws are generalized experience with belief, that they will be valid always and in every situation. I’ll write here those I learned about.
- Administration of the society -
- Administration of the society is focusing on creating of new possibilities, their usage and spreading. Misusage of power is unforgettable as well as stealing of hope.

překlad Morell Sunweaver