lg_HERMESIS.gif (2484 bytes)

4 - hodnotový kruh, kruh priority vztahu

lg_mapa.jpg (8507 bytes)

-3-

-

-5-

-

-
-
-
-
-