lg__texty.gif (1133 bytes) literatura
iko-principy.gif (5759 bytes)

Pavel Němec
Kniha pojmů
13

OBSAH
056. hra
057. velkorysost
058. sebeobětování
059. mravnost
060. soucit
061. schopnost lásky
062. přizpůsobivost
063. komunikace
064. něha
065. dvojrodina
066. volba
067. jméno
068. dárek
069. svatý
070. radost
061. Schopnost lásky
Tato schopnost je velký dar. Každý člověk si ji povinně vnáší do lidské
inkarnace, ale jako člověk ji může ztratit a to je pak zlé. Ztratí pak
schopnost lásky spolu s tolerancí, přejícností, dobrou vůlí a zbude mu
buď jen citový chlad nebo podezřívavost, závist, zlá vůle, touha po mstě,
odplatě, snaha řešit vše násilím a podobně.
Člověk neschopný lásky je pro tuto svoji vlastnost lidmi opuštěn. Žije
o samotě a svoji neschopnost dále prohlubuje. K lidem se chová chladně,
vypočítavě, racionálně jako stroj nebo i útočně, podrážděně a hlavně
podezíravě. Stále ho provází pocit, že ho chce někdo podvést, že je sledován,
pozorován, je mu ukládáno o zdraví a takový stav muže jako chorobný vyústit
až v paranoiu. Kdyby měl rád lidi, přál jim dobré, pak by nikdy paranoiu
mít nemohl.
Někdo mě sleduje? Nevadí, mě může kdokoli sledovat. Někdo mi kontroluje
dopisy? Nevadí, ať si počte, když je tak zvědavý. Někdo odposlouchává
telefon? Nevadí, však je to jeho profese. Mít rád lidi a být nad věcí.
Zásada odpouštět nepřátelům znamená především odpouštět jim jejich záměry.
Pokud se dopustí násilí, odpustit, ale až po nápravě. Nápravou nemusí
být boj, ale odsouzení, napravení škod a ujištění, že se to již nebude
opakovat.
To byla taková obecná láska k lidem. Lásku však prožíváme především
uprostřed své rodiny. Máme kolem sebe lidi, kterým věříme, které máme rádi,
které milujeme a které nám také věří a milují nás. Pokud se však do rodiny
vloudí egoista, který myslí sobecky jen sám na sebe, není schopen lásky.
To je pak zlé. Rodina takového člověka vylučuje popřípadě se rozpadá celá.
Myslím si, že člověk, který není schopen lásky, strádá. Je to dar, lásku
umět dávat a umět ji přijímat.
Myslíte si, že není možné, aby někdo neuměl přijímat lásku? Vím, že to
možné je. Znám vychovatele v dětském domově a ošetřovatele v ústavu, kteří
nesnesli zahrnutí láskou svými svěřenci a začali být k nim agresivní. Byli
to především opět ti, kteří nebyli schopni lásku dávat.
Snažme se tedy, aby lidé kolem nás neztratili schopnost dávat lásku. To
znamená, že nedopustíme, aby jejich láska byla zneužita, trvale odmítána,
aby kdokoli zažil traumatizující citové zklamání.

062. Přizpůsobivost
Podmínky kolem nás se mění. Mohou a budou se měnit přírodní podmínky,
společenské podmínky se mění každou chvíli. Platí, že potíže, které člověka
nezlomí, jej posílí, otuží a zocelí.
Přizpůsobení se přírodním podmínkám platilo i pro zvířata. Pokud se přírodní
podmínky měnily dostatečně zvolna, naprostá většina živočichů si na ně
zvykla a přizpůsobila se. Rychlé změně se mnoho druhů nestačilo přizpůsobit
a vyhynulo. Ono se těžko žije zvířatům zvyklým na les, když jim les vykácí
nebo vypálí. Nepřežije orel, když všechny myši jsou otráveny DDT.
Pro člověka je schopnost přizpůsobení životně důležitou. Každý člověk je
ve svém životě mnohokrát přesazen do velmi odlišných životních podmínek.
Z rodiny do školy, ze školy na internát, pak do světa, na vojnu,
do zaměstnání, pak rodina a kdyby jenom to. Obvykle se to komplikuje
nemocemi, nemocni jsme nyní snad všichni, špatnými mezilidskými vztahy,
i to je nyní běžné. Člověk se tak často dostane do neřešitelných situací
a co dál? Sáhne si na život nebo po alkoholu či po drogách?
Současná společnost často přivede člověka do potíží i neřešitelných situací.
Někdy pomůže solidarita, někdy rada, někdy psychiatr a jedinec je z toho
venku. Ohroženo je však nyní celé lidstvo a jakoby o to někdo úmyslně
usiloval. Ničitelé přírody se vymlouvají na to, že chtěli zbohatnout.
Ne, že bych to schvaloval, ale zdá se mi, že přírodu ničí záměrně.
Snad proto, aby zlikvidovali lidský rod. Ať záměrně nebo z mamonu, můžeme
počítat s velkými změnami ve společnosti i v přírodě při kterých bude
ohrožen celý lidský rod. Nedostatek potravin, nemoci, rozpad solidárních
systémů, rozpad zdravotnictví, ztráta plodnosti a další rizika.
Snad budeme předvídaví, snad nebudeme nemocni. Snad se včas stáhneme na
venkov mimo společnost. Jisté je, že člověk je přizpůsobivý. Věřím tomu,
že bude schopen přizpůsobit se i změnám, které ho čekají.

063. Komunikace
Tento pojem má několik významů, ale ve všech najdeme spojení mezi lidmi,
mezi městy, přenos informací a schopnost se dohodnout. Za komunikace pak
označujeme cesty, silnice, železniční tratě, říční toky a snad i letecké
linky. K tomu bych jen dodal, že tato infrastruktura je zapotřebí pro
vybudování civilizačních vazeb. Když se zdraží zboží vinou drahé dopravy,
rozpadnou se výrobní monopoly, zastaví výrobu továrny, takovou důležitost
komunikace mají.
Komunikací je však také výměna informací mezi lidmi, když si lidé mezi
sebou sdělují vše, co se týká vztahu mezi nimi. Konec komunikace je i koncem
vztahu. O komunikaci mezi lidmi bych toho chtěl napsat více.
Komunikace má mnoho podob a vždy má emotivní pozadí. I zde platí, že všeho
má být s mírou. Mlčící ani žvanící rodina pohodu pro své členy nevytvoří.
Mluvíme tehdy, když je o čem. Prostě a neemotivně, když jsou partneři
unaveni, když to situace žádá, žertujeme, když i partneři jsou na legraci
naladěni. V každé komunikaci má být cítit úcta k tomu, s kým mluvíme.
Naše informace mají být jasné a přesné, náš rozhovor musí dát prostor
všem zúčastněným. Pokud jeden mluví a mluví, to je monolog, ale ne komunikace,
protože schází ověření přijetí a vyjádření postoje druhé strany.
Komunikace je nástrojem sblížení názorů a postojů. Když komunikace vázne,
je to signálem malého sblížení. Snad jsme se ještě nesblížili nebo už se
odcizujeme.
Komunikace s dětmi má dvě základní pravidla. Především přijmeme s klidem vše,
co nám děti sdělí. Rozhodně nesmíme na jakékoli dětské sdělení reagovat
negativním afektem. Vše musíme přijmout v klidu a s nadhledem, jinak se dítě
uzavře a přestane komunikovat. Druhým pravidlem je, že dětem dáváme naprosto
přesné informace. Mohli bychom žertovat a říkat nesmysly, ale dítě, které
nezná pravdu, skutečnost, realitu, našemu žertování nemůže rozumět.
Že pro dítě jsme vždy na příjmu, je dobrá zásada, dítě nenajde vždy odvahu
nám sdělit právě to důležité, co potřebuje ke svému dalšímu vývoji.
Chce si dítě s námi hrát? I to je forma komunikace, která nás s dítětem
sbližuje. Opět všeho s mírou, dítě si hrát musí, nejen pro nácvik
komunikativních a jiných dovedností, ale také pro pocit sounáležitosti,
pro radost a pohodu a s rodiči, když mají čas.
Další pravidla komunikace souvisejí s osobnostními rysy a kulturní úrovní
jednotlivce. Patří sem úplné samozřejmosti, jako že se nikomu, zvláště ne
cizímu, nepleteme do rozhovoru, že nikoho neurážíme, nekomolíme jména,
nasloucháme tomu, kdo s námi chce mluvit, používáme vhodný slovník,
projevíme přátelství i úctu, až po vysloveně diplomatické dovednosti
souvisejícími s asertivitou, cíleností, schopností mluvit v opisech,
vyhýbat se nepříjemným odpovědím, získat si přízeň, vzbudit důvěru a nejen
to. Jak vidíte, i na téma komunikace je možné napsat tlustou knihu.

064. Něha
S něhou jako vlastností se setkáváme už u vyšších zvířat, především
u obratlovců. Všimli jste si, s jakou něhou se starají zvířata o svá
mláďata? Jak jim čistí srst, jak je krmí, jak si s nimi hrají? Rádi se
na takové projevy mateřské lásky díváme.
Také lidé jsou ovšem něhy schopni a v partnerském vztahu a mezi rodiči
a dětmi se to nejen předpokládá, ale i vyžaduje. Myslím si, že lidé něhu
potřebují ke svému životu snad více než tělesnou lásku. Bohužel, nějakým
nedopatřením si myslíme, že něha je projevem slabosti a někdy se za ni
stydíme, hlavně muži.
Přemýšlím, jak něhu jako jednání popsat. Usmíváme se tak zvláštně, měkce,
trošku snad i dojatě, lehce se dotýkáme, hladíme, žádné prudké pohyby, vše
pomalu a stále svému partnerovi nasloucháme. Co řekne hlasem, očima, pohybem.
I my mluvíme očima, pohyby. Umíte mluvit pohyby? Opakujte podobné pohyby
po svém partnerovi, aby viděl, že jeho pohyby sledujete a umíte na ně
reagovat. Maličko můžete i kousat, tak, aby to nebolelo. Každému se asi
líbí něco jiného. Jak to zjistit? Zkoušejte leccos a sledujte, jakou reakci
to vyvolá. Něžnost znamená prožívat a sdělovat jen mírné příjemné emoce.
K něžnosti afekty nepaří. K něžnosti patří naslouchání, doteky, pohoda,
intimnost, úsměvy, sounáležitost, důvěra, hravost.
Najděme si denně alespoň jednu chvilku pro něžnosti, však i zde platí, že
všeho s mírou. Jen jde o to zjistit, co kdo za tu pravou míru považuje.

065. Dvojrodina
Jak rád mám toto téma! Co všechno bych byl schopen o dvojrodině napsat!
A jak velkou naději do dvojrodiny vkládám! Moje vize dvojrodiny souvisí
s mnoha prvky rodinného a partnerského soužití, psal jsem o tom i v úvaze
o Arbatu - AIDS.
Poznal jsem, že manželství je dobrá instituce, ale neřeší všechny lidské
potřeby partnerského vztahu a rodinného života. Především málokdo je nyní
schopen najít partnera skutečně na celý život. Obvykle vady partnera po
delším společném životě přesáhnou míru tolerance a pak se projeví "ponorková
nemoc". Partneři hledají kontakty mimo rodinu, přátelské, erotické i sexuální.
Je to velmi riskantní jednání způsobující rozpad manželství, odcizení,
hrozí nakažení pohlavními nemocemi a rozpadem manželství jako sociální
jednotky traumaticky prožívají nejen děti, ale i rodiče partnerů.
V každé rodině má časem jeden z partnerů větší zájem o sex než druhý a tato
nerovnováha vede ke snaze hledat chybějící mimo rodinu.
Nejprve si musíme přiznat, že to tak je a všechny výzvy k plné partnerské
věrnosti jsou sice akceptovány, ale nedodržovány. Pak můžeme teprve hledat
řešení. Jako řešení navrhuji setkání dvou rodin s podobnými zájmy. Mohou
se setkávat s cílem společné zábavy, ale mohou si i vyměnit své partnery.
Šíření pohlavních chorob je opět minimalizováno a manželská všednost je
vyřešena. Pokud tyto dva páry spolu vydrží ve věrném vztahu alespoň sedm let,
mohou navázat nové vztahy opět s minimálním rizikem nakažení.
Dvojrodina by však vyřešila i hlídání a výchovu dětí. Jedna žena může
zůstat v domácnosti, když další tři dospělí budou v zaměstnání. Při nemoci
nebo v nezaměstnanosti vyřeší své potíže čtyři lidé snáze než dva lidé
a při neplodnosti jednoho z partnerů dětí neubude, zaskočí druhý.
A nevýhody? Ty jsou ve vlastnostech lidí. Pokud budou manželé k sobě
vzájemně pociťovat majetnický vztah, s dvojrodinou souhlasit nebudou.
Překážkou bude i závist, netolerance, žárlivost, sobectví a lakota.