hodnotový kruh

hodnotovy-kruh.jpg (43067 bytes)

Přátelé soudí, že hodnotový kruh a tarot.exe je tím nejlepším, co jsem vytvořil. Však sami uvidíte. Hodnotový kruh je systém, který popisuje jednání každého samostatného subjektu, tedy i divokých zvířat, člověka a skupin. Kdo si hodnotový kruh osvojí, dokáže si do systému zařadit každé jednání lidí v okolí a také odhadnout motivaci a příčiny. Filosofové přemýšlejí, co bylo dříve, hmota nebo duch a já tvrdím, že to vzniklo současně a postupně se to rozvíjelo až do současného úpadku. Ovšem už nyní musíme úpadek zastavit tím, že pochopíme, jak funguje svět a lidské jednání a k tomu nám pomůže hodnotový kruh. Všude vidíme spojení ducha a hmoty, tak jsem tuto dvojici vybral jako výchozí základ a zvolil dvě navzájem kolmé osy, hmotu a ducha, tedy osy možností a vědomí. Na těchto osách jsem hledal protiklady a uložil jsem je proti sobě na osy. To platí o všech čtyřech osách, vědomí, možností, sociální a individuální čili také soukromí.  
Za výchozí a cílovou hodnotu považuji "osobnost". Ta se vztahuje k subjektu, který zde posuzuje. Osobnost, ego, má svoji identitu a hodnotu, předurčující charakter, schopnosti a potřeby. Základem osobnosti je sebeuvědomění a paměť. Nač si pamatujeme, tím jsme. Je paměť osobní, co jsme sami prožili a paměť archetypální, kterou prožil někdo jiný, ale nám může být vložena, pokud to z nějakého důvodu potřebujeme. Po tělesné smrti si pak vše, co se vztahuje k osobnosti, odnášíme do dalšího života. Na své minulé životy sice vzpomínky nemáme, ale podle schopností a charakteru lze alespoň odhadnout profesi, kterou jsme v minulém životě plnili.
Do nového života vstupujeme se schopnostmi a dovednostmi z minulých životů. Ty jsou přítomny jako talent a většinu z nich každý v životě uplatní. Nejlépe je to vidět ve schopnostech mluvit česky, mít vztah k automobilům nebo k umění. Kdo v něčem zaostává, s pomocí a snahou se vypracuje. Lidé se zvláštními schopnostmi byli vybráni pro životní úkol, často trpí disprofesií, nikde se jim nedaří, dokud neplní roli pro kterou byli předurčeni. Schopnosti leží na ose sociální, protože rozhodují o zapojení do společnosti. Pokud se ovšem zapojili do společnosti, která jejich schopnosti ocení.
V dalším postupu najdeme hodnotu "možnosti". Každá společnost má jiné možnosti, jiný životní styl. To, co si můžeme dovolit zde, způsobilo by vážné potíže jinde ve světě. Možnosti společnosti se také mění v čase. Ve společnosti má také jiné skupina jiné možnosti, což je důvod usilovat o vliv a moc. Když jsou možnosti, cesta je otevřená a my jdeme dál.  
Je zde hodnota "program". Když už jsme své možnosti vyčerpali nebo z jiného důvodu máme cestu uzavřenou a my nevíme jak dál, dostaví se krize a situaci řešíme právě zde, hledáme nové plány, nový program. Při tom posuzujeme své schopnosti, možnosti a zda nový program zvládneme. Program leží na ose individuální nebo také soukromí, což je dáno tím, že při rozhodování co dál, nikoho nepotřebujeme a jsme rádi, když nám do života nikdo nevstupuje, když nepožádáme.
Jsme u hodnoty "poznání". Je protihodnotou k osobnosti, což se projevuje tím, že poznání je určeno a přístupné všem, jsou zde ideologie, znalosti, zkušenosti, algoritmy, názory, rady, normy a další informace k dispozici všem. Je ovšem pravda, že některé skupiny si své informace střeží.
Hodnota "funkce" spojuje znalosti (know-how) se schopnostmi a potřebou co splnit. Může jít o jedince, ale také o výrobní nebo obchodní subjekt. Každý subjekt plní svoji roli, aby uspokojil očekávání nebo aby uspokojil své potřeby.   
Vytvořené hodnoty jsou převedeny do hodnoty "zisk". Zde je prostor pro směnu. Mnohé hodnoty jsou základem nových možností. Rolníci vypěstují a prodají obilí, mlynář namele a prodá mouku, pekař upeče a prodá chleba, chleba koupí konečný spotřebitel, tím může být i ten rolník a mlynář. Všichni se nají, ale to už jednají v další hodnotě.
Hodnota "uspokojení" řeší uspokojení osobních potřeb, hmotných i kulturních. Zde jsou velké rozdíly a člověk se smíří se vším, vynaloží úsilí, aby zlepšil svůj životní styl, ovšem pokud ztrácí vynaloží desetkrát větší úsilí, aby si svoji úroveň udržel. Zde se řeší jakým způsobem co nejlépe využijeme vytvořené a přijaté hodnoty, řeší se také prožitky a životní styl. Jaký je ideální stav? Když splníme své skutečné potřeby a touhy a zůstane nám ještě něco pro příště. Mít velké peníze nebo dluhy, je stejně velká zátěž. Když hodnota "uspokojení funguje", pak rozvíjíme a posílíme svoji osobnost a kruh se uzavírá.
Procesy, které se realizují v kruhu, mohou být věčné, pokud nezanikne osobnost. Tímto kruhem lze postupovat na obě strany. Když rískáváme, postupujeme vpravo, tak jak byl kruh vysvětlen. Když ztrácíme, postupujeme vlevo, nejprve řešíme, co k životu potřebujeme a kde vzít nějaké to živobytí. Pak hledáme, kde a jak to získat. Když získáme potřebné, pokračujeme stejnou cestou. Když je krize, dostáváme se až k programu, zkumáme možnosti a schopnosti. Kdo ani zde nenajde řešení a uspokojení potřeb, devastuje svoji osobnost. Začne brát drogy, pít alkohol nebo krást.     
Kdo zná zákonitosti tohoto kruhu, může cíleně řešit jednotlivé hodnotové oblasti. Může také pochopit jednání jiných osob, kde dělají chybu a jak si mohou pomoci. Ví také, že z případné krize se dostane hledáním v programu, kde vyhodnotí své schopnosti a možnosti.  
V kruhu lze najít ještě další souvislosti a každé jednání lze do kruhu promítnout. Kruh mne provází již třicet let a je základem mého sociálního systémového poznání. Platí všeobecně.

lg_home.gif (3905 bytes)