lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

01 - osobnost

Zde jsou zobecněné zkušenosti klientů pro radu a jako podnět k přemýšlení.
Kdo má zkušenost jinou, rád ji zde přidám.
Pro spokojenost potřebujeme mít zdraví, peníze, lásku a štěstí, dále znát své schopnosti a možnosti, prosadit se a být dobře hodnocen. A nemít problémy.
1 osobnost: pro každého člověka je to nejvyšší výchozí a cílová hodnota. Své ego budujeme v mnoha životech a schopnosti sbíráme ve škole života. Kdo odevzdal své ego "Vyššímu Já", zbavil se dobrovolně možnosti rozhodovat o svém životě a riskuje, že bude zneužit pro cizí zájmy.
2 sebeprojekce: nebo také "podle sebe soudím tebe". V druhých lidech vidíme své vlastní postoje a schopnosti, dokud nepoznáme ty skutečné. Na sebeprojekci si musíme dávat pozor a druhé nesoudit a nehodnotit, dokud je dobře nepoznáme.
3 současná osobní cesta: ta může být pohodová nebo problematická a tu se pak snažíme zlepšit. Vždy záleží na mnoha okolnostech. Abychom dosáhli spokojenosti a posunuli se ve svém vývoji, musíme dokončit své záležitosti, mít zdraví, lásku, peníze a štěstí, musíme znát své schopnosti, prosadit se a být dobře ohodnocen. Na standard si rychle zvykneme, ale citlivě reagujeme na změny k lepšímu a ještě více na změny k horšímu.
4 dřívější a současné úspěchy a neúspěchy: za úspěch považujeme úspěšné a dobré ukončení svých zájmů, programů a snah. To je spojeno s posílením sebehodnocení a společný úspěch ve vztahu nejlépe vztahy upevní. V neúspěchu jsme frustrovaní a zvýšíme úsilí nebo rezignujeme. Podle úspěchů a neúspěchů hodnotíme kvalitu svého života.
5 vztah k sobě samému: jde o zcela individuální přístup, stejnou situaci a stejné prožitky může každý hodnotit zcela jinak, nejčastěji podle dřívější zkušenosti. Vztah k sobě samému je cílová a výchozí hodnota pro další aktivitu. Člověk se může mít rád nebo sebe nenávidět a svůj stav pak vyzařuje do svého okolí. Zlepšit to lze pochvalou a komplimentem.
6 vlastní ambice: to je spojeno s potřebou prověřit a uplatnit své schopnosti a získat dobré ocenění okolí případně finanční profit. Snaha získat uznání, obdiv a lásku působí silnou motivaci pomáhat druhým a to i v případě, že zájem nemají nebo je to dokonce obtěžuje.
7 kredit u průvodců a ochránců: to samé působí nejen ve vztahu k lidem, ale kdo má kontakty do světa duchovního, stejně tak má zájem o dobré hodnocení a ptá se na kredit u svých průvodců.
8 obliba u lidí v okolí: obliba je také formou kreditu, je to hodnota výchozí a cílová pro důvěru a spolupráci s lidmi ve svém okolí, se všemi, se kterými se známe a spolupracujeme. Je dobré vycházet i s těmi, ke kterým máme výhrady, nemohou být všichni podle našich představ. Posilujeme oblasti shody a vyhýbáme se tématům, ve kterých bychom shody dosáhnout nemohli.
9 podpora od lidí v okolí: k životu potřebujeme naději a tu nejlépe posiluje vědomí, že by nám blízcí lidé pomohli, kdybychom se ocitli v nouzi. Odmítnutí pomoci v nouzi vnímají jako zradu. Jistě budeme posilovat vztahy s lidmi, od kterých pomoc můžeme očekávat. Když máme s někým spor, musíme se obrátit k vyšší autoritě. Někdy pomůže odstranit nejasnosti nebo vlastní chybu.
10 výchova, příprava na život: v životě se dostáváme stále do situací, které musíme řešit. Způsob, jakým problémové situace řešíme, rozhoduje o problémech příštích. Zásadně problémy řešíme těmi nejmírnějšími, avšak účinnými způsoby. Pokud jsme se dotkli cizích zájmů, ještě se přesvědčíme, že také on považuje událost za dořešenou. Dořešené události lze zapomenout a případnou vinu odpustit. Podle způsobu, jak řešíme situace, můžeme usoudit na přípravu na život. Když si nevíme rady nebo svým řešením působíme další potíže, nebyli jsme pro život připraveni a jako ve škole života hledat lepší řešení pro možné opakování situace.
11 osobní schopnost komunikace: nejprve musíme mít úctu k sobě, pak úctu k druhým a tu projevujeme v komunikaci. Způsoby komunikace bývají normalizované a je dobré si normy osvojit a jednat podle očekávání. Dobré schopnosti komunikace znamenají především sdělit druhé straně stručně a jasně naše přání. Pak očekáváme na reakci strany druhé. V komunikaci máme stejná práva, pokud zde není služební vztah. Pokud nejsme nadřízení, nemůžeme druhým vnucovat svoji vůli. V každé situaci se očekává jiný způsob komunikace, někdy je lépe mlčet, někdy žertovat a ukončení komunikace má také svá pravidla, může obsahovat hodnotící prvek.
12 schopnosti a talent: zahrnují vše, čeho jsme schopni, k čemu máme schopnosti, to dobře zvládneme ke spokojenosti své i okolí a klientů. Právě schopnosti a znalosti spolu se skutky jsou zdrojem našeho kreditu a hodnocení. Talent můžeme získat hned přijetím duchovního principu do ega, pak ho ovšem zjistit a rozvíjet do schopnosti. Když nastupujeme do nového vztahu (zaměstnání), tak nabízíme pouze ty schopnosti, které zde uplatníme.
13 rozvoj osobních schopností: nouze naučila Dalibora housti. Mnohé jsme schopni se naučit, zapracovat se do nové profese, v autoškole řídit auto, v kurzu a workshopu se také lze naučit mnohému a jde pak o to, co musíme a můžeme uplatnit. Rozvíjené schopnosti a dovednosti se posilují, opomíjené schopnosti se vytrácejí. Podle současných schopností a orientace pak můžeme odhadnout své minulé životy. Pro rozvoj schopností je nutná praxe, jinak to nejde.
14 možnosti uplatnění: pro život potřebujeme zapojení do skupin a do vztahů a o tom rozhodují naše schopnosti, ale také aktuální potřeba společnosti. Máme nějaké schopnosti a máme zájem uplatnit je ve svém regionu nebo alespoň ve své profesní oblasti. Když jsme dobrými zdravotníky a v regionu potřebují řidiče a hasiče, musíme se s tím nějak vyrovnat. Nebudeme přijímat funkci, ve které bychom nemohli obstát. Spokojení jsme tam, kde se nám daří.
15 spirituální podpora plánů a zájmů: musíme spoléhat sami na sebe, ale snad všichni se rádi obracíme s duchovnímu světu. Právě spirituální podpora rozhoduje o našem štěstí. Štěstí nemá, kdo se obrací buď k nepřející autoritě nebo přející neumí naslouchat. Může nám kazit život také nějaký psychický blok nebo temná magie. Však i to lze řešit nebo odstranit.
16 schopnost možnosti využít: tak to je velmi užitečná schopnost. Příkladem je známá, která dokázala ze sociálního úřadu získat podporu, zatímco lidé žijící v horších podmínkách si nepožádali o nic. Nebo o možnostech víme, ale zdráháme se je využít, schází nám ta schopnost nebo i drzost. Možnosti si můžeme i vytvářet, to si budujeme svůj svět.
17 plánování: někdo plánuje, jiný improvizuje. Někdo pluje životem, jiný je životem vláčen. Někdo si chce vše naplánovat a realizovat sám, jinému vyhovuje, když to všechno za něj rozhodne někdo jiný. Docela mne obtěžovalo, když jeden známý plánoval vše do nejmenších detailů, stejně pak bylo všechno jinak. Nejlepší je asi plánovat rámcově, zajistit si potřebné informace a pak se přizpůsobit, improvizovat.
18 životní poslání: to jsou úkoly zadané z vyšší úrovně. Čím vyšší úroveň tím jsou důležitější a nadčasovější. Nejlépe se životní úkol plní v klidné době evoluce. Nyní, když se situace dramaticky mění, mnohé životní úkoly plnit už nelze, tak se hledají náhradní. Někteří příchozí z vesmíru, když nemohli plnit své poslání, spáchali hromadnou sebevraždu, aby se mohli vrátit zpět.
19 znalosti, vědomosti: můžeme mít fantastické školní znalosti, můžeme vítězit v mnoha soutěžích, kvízech a testech, ale v životě můžeme být zcela bezradní. Mnohý myslitel k sobě potřebuje praktickou manželku, která za něj vyřídí vše potřebné. Mnoho potřebujeme znát ve své profesi a ještě více pro praktický život v civilizaci a v přírodě. Pak je zde také moudrost posbíraná ve škole života. Občas někde hledáme radu, avšak pozor, každý rádce do svých rad vkládá svůj záměr. Ne každý radí s ohledem na potřeby a zájmy klienta. Každou radu musíme před realizací přehodnotit a u některé rady hned víme, že není pro nás. Nejlépe poradí souvěrci.
20 realizace a seberealizace: musíme se naučit relaxovat, lenošit a odpočívat. Ten, kdo musí stále něco tvořit, musí být stále úkolován, jinak prožívá krizi z beznaděje. Neví jak dál. Snaha být aktivní, prosazovat se, je základní vlastností a potřebou každého subjektu. Kdo se nerealizuje, není, nežije. Voják buď leží nebo běží, auto buď jede nebo někde stojí. Naučme se to také. Realizujeme se, děláme, co je nutné, ale pak lenošíme, odpočíváme nejlépe společně se všemi ve svém okolí. A když se nemůžeme realizovat, tak rezignujeme. Blaze těm, kteří to umí.
21 plnění funkce, osobních úkolů a očekávání partnerů: funkce! Všechno je k něčemu dobré, každý subjekt má nějakou funkci a když má někdo o jeho funkci zájem, vzniká spolupráce. Kdo není úspěšný, ať přemýšlí o své funkci, komu prospěl a kde, kdo ho potřebuje a kdo odmítá. Každý se snaží, aby byl potřebný, od nepotřebnosti je už jen jeden krok k zániku a smrti. Od plnění funkce je odvozen kredit a nejlépe, když nás potřebuje někdo vlivný a movitý. Můžeme nabízet, ale musíme čekat, až nás někdo o naši službu požádá. Pošetilí pomáhají stále všem a ve všem.
22 hodnocení a odměny: nejde jen o finanční ohodnocení, to ostatně posuzujeme podle svých potřeb. Když máme penízky na vše, co potřebujeme, a zbude i na to, co si přejeme, pak finance neřešíme. Hodnocení a odměny mají hodně podob. Za odměnu můžeme uznat vše, co dostaneme a co se nám zrovna hodí. Odměnou je i uznání, ocenění, pochvala, kompliment, láska a vhodné dary. Přijímání vztahy zlepšují, odmítání vztahy zhoršují. Když nám chybí ocenění, máme snahu hledat jinde, přejít do jiného zaměstnání nebo vztahu. Ale vše dobré působí závislost.
23 otužilost, schopnosti přežití: to jsou velmi dobré vlastnosti, spolu s psychickou odolností se uplatňují každý den. Měli bychom si uvědomit co nás omezuje, zda to vadí a zda to dokážeme nějak napravit. Jistě nás může omezit i nadváha, ta má více příčin, nejen přejídání.
24 priority: zdraví, láska, peníze a štěstí: dobré zdraví máme když nás nic nebolí a když nás nějaký neduh neohrožuje ani neomezuje. Láska je výchozí a cílová hodnota pro vztah a také forma energie. Lásky nebývá nazbyt a tak se snažíme milovat jednoho člověka, což pro život stačí. Peníze jsou zde uvedeny jako prostředek k sociálnímu zajištění, když zkrátka máme sociální jistoty. Usilujeme o co nejlepší životní styl, protože povznáší, zatímco živoření pod mostem ubíjí. Štěstí je stav, kdy nám vše vychází lépe, než jsme očekávali. Velkou zásluhu na tom mívají naši duchovní průvodci a ochránci. Každý, kdo by měl snahu vypsat svého hodnoty a priority, jistě by tyto čtyři v nějakém svém pořadí uvedl.
25 schopnost uspokojovat své potřeby: jde o rutinní záležitost, jak si umíme nakoupit, uklidit, uvařit, zaplatit potřebné a uschovat účty, opravit zámek, vyčistit odpad. Doma plníme celou řadu sebeobslužných úkonů a je dobře, když to zvládáme snadno a když na to máme dost času. Jistě je dobré, když je nás na to víc a práce máme rozdělené. Pak je také dobré, když máme své finance, abychom se nemuseli dohadovat o každé vydané koruně.
26 rozkoše a životní radosti: každý potřebuje k životu nějaké ty energie, každý jiné a tomu přizpůsobí svůj životní styl. Vše, co budí jemu příjemné energie, patří sem. Každý přitahuje duchovní svět, který prožívané energie využívá a posiluje. Proto bychom měli své problémy co nejlépe a nejdříve dořešit, aby se neposilovaly.
27 vztah k erotice a sexu: s láskou, erotikou a sexem jde všechno líp. Jsou zde však velké problémy osobní i vztahové. Pro zájem o tuto oblast je zapotřebí názorová shoda, láska a důvěra. Cíleně lze užívat erotické rituály pro sblížení a povznesení ducha. Co chybí ve vztahu musíme hledat jinde. Pak platí zásada "odskoč si, ale věrně se vrať". Milenecké vztahy jsou zatracovány, ale nejsou trestány. Při řešení budeme vycházet ze zásady, že partneři mají stejná práva a mohou se dohodnout na jakékoli úpravě vztahu.
28 zdary a nezdary: to patří k životu. Nezdary by nás trápit neměly a zdary by nás těšit měly. Nezdary můžeme nějak kompenzovat, ale když trvají hodně dlouho a řešení se odkládá, to pak může vést ke stavu frustrace, do stavu deprivace a deviace. Z každého takového stavu však někdo zná cestu ven a nemusí to být ani vězení, ani pokuty, ani psychiatrie. Nejlepším řešením je odstranění příčin.
29 osobní taktika a schopnosti: právě osobní taktika a schopnosti v životě nás mohou vyvést z problémů. Zpravidla si své kvality neuvědomujeme, protože život bez potíží považujeme za přirozený. Jsou zde dva extrémy: když schopnosti chybí a taktika je chybná, jsou osobní problémy. Kdo je však velmi šikovný, může při své neopatrnosti vzbudit až závist a ta mu cestu spolehlivě zablokuje.
30 schopnost vytvářet si nepřátele: když poznáme spirituální zákonitosti, pak budeme věřit tomu, že v důležitých rozhodnutích jsme v 90% pod vlivem duchovních sil. Někdy vztah a záměr podporují, jindy vztahy a záměry zcela zablokují a ukončí. Stane se to například tak, že v dobré vůli partnerovi sdělíme něco zcela nevhodného, co se ho dotkne. Říkám tomu "trefa do citlivého". Když se to opakuje, pak je lépe vztah vzdát.
31 schopnost řešit spory: tuto schopnost každý nemá. Jde o schopnost vcítění se do zúčastněných stran bez předsudku, akceptovat jejich zájmy a oprávněné požadavky a najít řešení, které by akceptovali všichni. Často je zde jeden z partnerů dominantní, má snahu druhého ovládat a v takovém případě nesouhlasí, aby vztah řešili společně s třetí osobou. Má snahu získat nějakou novou fintu pro další nadřazenost. Pokud jde o jiné spory, pak jsou zde úřady a soudy, ale vždy je lepší se dohodnout přímo, aby se předešlo vysokým výdajům.
32 nezdary s příčinami způsobenými jinými lidmi: to je velmi častý problém. Může jít o konkurenční vztahy, závist, omyl, vliv opuštěného partnera nebo jiný zdroj. Výsledek je vždy stejný. Ať děláme cokoli, nedaří se, není zájem, dílo nelze dokončit. To je pak situace pro spirituální službu, pro kněžku nebo mága, který dokáže zdroj odhalit a eliminovat energie. Podobné případy úspěšně řešila skrytá kamera, ale problém je mnohem širší a vlivy rozmanité.
33 akauzální spirituální nezdary: svět umí spolehlivě cokoli narušit a zablokovat, ale něco smysluplného vytvořit, to je mnohem obtížnější. Je doporučeno o záměrech nemluvit ani je sdělovat po internetu a mobilu, jinak se vždy někdo najde, kdo záměr zablokuje. A co s tím?
Když nepomůže zvýšené úsilí, tak je to opět úkol pro mága nebo esoterika.
34 prokletí rodu: mnoho lidí má schopnosti a usnadňuje si prosazení svých zájmů prokletím rodu. To se projeví problémy v celé rodině. Pokud je takové podezření, nelze to zlehčovat. Prokletí působí vážné problémy bez ohledu na víru nebo ignoraci. Není podstatné, zda tomu někdo věří. Doporučuji zajít na rodinné konstelace a podezření na prokletí rodu oznámit vedoucímu.
35 vliv černé magie: této energie ubylo, ale stále se ještě projevuje a musí s tím počítat každý, kdo zkouší spirituální postupy a magické rituály. Projevuje se to paralyzací, strachem až děsem, pocitem zimy a pocitem příchodu chřipky. Může to vést až k onemocnění nebo nádoru. Je lépe do magie vstoupit až na pozvání duchovního světa.
lg_poradna.jpg (6582 bytes) 36 schopnost se bránit: situací, ve kterých jsme nuceni se bránit, je velmi mnoho, naštěstí nejsou časté. Všichni se asi musíme naučit odmítat nejrůznější nečekané nabídky z firem, protože mnohé firmy hledají zdroje zisků za každou cenu. V posledních deseti letech jsem přijal asi pět takových nabídek a vždy jsem měl velký problém zrušit smlouvy a vždy to stálo hodně peněz. Hovory z call centra hned ukončuji, možná dělám chybu, ale mám snahu je nezdržovat, aby mohli volat dalšímu klientovi.
37 bloky, ohledy a předsudky: to je náš interní problém. Sami sobě zakazujeme mnoho aktivit, které určitě nezakazuje zákon a které by ani nikomu nevadily. S tím jsem se vyrovnal tak, že si řeknu, zda se to mohou všichni dozvědět, zda to mohou dělat všichni a zda to mohu dělat stále. Později jsem přijal zásadu, jednat v dobré víře a v dobré vůli s tím, že by mne druhá strana na chybu upozornila. Je zde problém, neumí upozornit každý. Můžeme se však zeptat: "jak jsi to myslel, o co jde?" Když máme s komunikací problém, můžeme se zeptat.
38 osobní drzost, asertivita: drzost je nevhodné chování vůči autoritám, cizím lidem a nadřízeným, asertivita je účelový způsob komunikace, kterých se snažíme prosadit svoji vůli a své záměry. To může vést k ukončení komunikace, nebudu to rozvádět, ale doporučím jednat vhodným způsobem ve kterém prosazujeme své "oprávněné zájmy".