lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

02 - víra, spiritualita

1. současná situace: duchovní orientace rozhoduje o celé životní orientaci, životním stylu, prožívání, sociálním zajištění a o vztazích.
2. Vaše víra a orientace: odhaduji, že nyní se lidé hlásí ke stávajícím církvím, k novým duchovním směrům, jsou zde také hledající a mnoho nezávislých kultů.
3. příslušnost k entitě: entita je velká sociální skupina s vlastní spiritualitou. Zde najdeme své kořeny. Můžeme se identifikovat se Slovany, Germány, Židy, křesťany, Jedi, šlechtu, rytíře, vesmířany, rebely, mesiáše nebo kosmopolitní.
4. volba duchovní cesty, ke komu se obracíte: lidé se obracejí k andělům, Bohu, vesmíru, protože jiné duchovní autority neznají. Někteří mají nějaké zasvěcení, například Reiki a každá "pomoc" přináší jinou kvalitu života. New age přináší zásadu "věř si čemu chceš, hlavně, když ti to pomáhá".
5. Vaše duchovní znalosti a schopnosti: je dobré seznámit se s duchovními směry, i když některé nejsou vůbec medializované a jiné jsou zcela skryté. Někdy si nás duchovní svět najde sám podle našich schopnosti, osobní čistoty a duchovní váhy.
6. spirituální vliv osob v okolí: rozhodující vliv pro naši duchovní orientaci má tradice rodu a rodiny a teprve pak naši přátelé a naše osobní hledání.
7. schopnosti psychotiky: jde o základní psychickou vlastnost vnímat a přijímat duchovní podněty, přijímat intuici, invenci, telepatii a vize. Je to srovnatelné se schopností vidět a slyšet, jde o "třetí oko" a může být zdrojem psychických poruch nebo geniality. O vlivu a využití psychotiky rozhoduje vyspělost vlastní osobnosti.
8. partnerský vztah a osamění: spirituální vlivy se velmi liší svým charakterem. Pozemské směry podporují sexuální prožívání a vztah k přírodě, vesmírné vlivy vztahy a sex narušují, podporují konformitu a přijímání "vyšší" autority.
9. naděje a beznaděj: kosmický zákon zakazuje brát lidem naději, týrat a zabíjet. Může ale působit planou naději. Vesmírné kulty pomáhají lidem strádajícím, pozemské kulty mají snahu člověka povznést a rozvíjet jeho osobnost.
10. osobní kredit v duchovním světě: vše, co prožíváme a jak řešíme své běžné i nové záležitosti, je současně i životní zkouškou. Utváří naši osobnost a zakládá v duchovním světě kredit. Zvláštní kredit pak vzniká při spolupráci a plnění dohod s duchovním světě na pozici šamana, čaroděje a mága, čarodějky a kněžky. Stejné skutky jsou hodnoceny v každé duchovní skupině jinak. Nejlepší hodnocení máme mezi souvěrci.
11. Vaše duchovní pozice a váha: každý z nás má nějakou duchovní pozici a váhu. To předurčuje další duchovní službu. Kdo není duchovně zapojen, nemusí se tím zabývat.
12. současný psychický stav: ten hodnotíme sami a naše okolí to má akceptovat. Na naši psychiku má vliv zdraví, důvěra v sebe sama a okolí, naděje a úspěch, rozhoduje také prožívání a psychická odolnost. Psychický stav je trvale spojen s prožíváním, emocemi a vztahy. Špatná psychika vyžaduje změnit životní styl, prostředí, vztahy, duchovní orientaci nebo rezignovat.
13. schopnosti pro úspěšné plnění poslání: člověk si do života přináší svět trvalé schopnosti a potřeby a v životě je dále posiluje. To pak ovlivní celý jeho život a také život příští. Vždy se posuzují jeho schopnosti a předpoklady pro úspěšné plnění funkce na straně jedné a náročnost a potřeby na straně druhé. Každý životní styl naše schopnosti a potřeby mění. Při znalosti můžeme na sobě pracovat účelově.
14. přirozená autorita a charisma: to je spojeno s funkcí, kterou zde plníme. Světskou i duchovní. Je to výsledek naší aktivity, jak dokážeme jednat s lidmi, vcítit se, spoluprožívat a jakým vzorem jsme pro ostatní. Je lépe dobře plnit funkci jednodušší, než se babrat ve funkci náročné.
15. důvěřovat a spiritualitu neřešit: když nás životem vedou souvěrci, pomáhají a chrání, pak nemusíme duchovní orientaci řešit. Uvědomíme si, jaké funkce a očekávání máme plnit a když se nám daří, odešleme "nahoru" své poděkování a vděčnost.
16. aktuální ohrožení: svět je velmi neklidný až hysterický. Likviduje nyní léčitele a svádí to na zájmy pharmaceutických společností. Později bude působit na další oblasti alternativní spirituality. To bude trvat do doby, než nastoupí nová generace. Předpokládám, že oblast sexuální magie a tantrického sexu omezena a trestána nebude.
17. Vaše duchovní znalosti a schopnosti: každý má nějaké spirituální znalosti a pokud jsou správné, tak fungují. Magii známe přímou a zprostředkovanou. Přímou se děláme vše sami svými vizemi a představami, ve zprostředkované to dělá někdo za nás. Platí však, je zapotřebí mít dobré informace o provedení a napojení na spirituální prostor. Zde však působí celá řada planých teorií, tedy pozor na ně.
18. vliv výchovy a vzdělání, tradice rodiny a rodu: bez spirituálního vlivu bychom se ani nenarodili. Ten pak ovládá náš další život, neboť je psáno: Bůh žárlivě střeží každou duši, kterou do člověka vložil. Boj o duši a následné obrácení, je však časté zejména tam, kde chce člověk ze svého prostředí odejít. Z výchovy si přinášíme doporučení, příkazy a zákazy ve formě předsudků a hodnotících měřítek. Ta však můžeme racionálním a pragmatickým přístupem změnit.
19. životní poslání: v životě budeme plnit několik funkcí. Ta hlavní by nás měla naplňovat jde o tvůrčí přístup ke kterékoli profesi, kde máme alespoň malý prostor pro vlastní rozhodování. Když máme plnit důležité životní poslání, pak nám k tomu autorita vytvoří podmínky, dá schopnosti a ochrání, abychom životní poslání mohli úspěšně splnit. Kdo má zájem o duchovní službu, vyšle tuto informaci a čeká, jakou nabídku dostane. Své životní poslání musíme najít a realizovat. Může mít mnoho podob a vždy nás uspokojuje úspěch, trvalý neúspěch řeší úroveň vyšší. Vždy však musíme být přesvědčeni o tom, že právě tuto funkci máme plnit.
lg_poradna.jpg (6582 bytes) 20. orientace, životní plány: naše plány a sny bývají spojeny s prioritami láska, zdraví, peníze a úspěch, pomoc lidem s využitím vlastních schopností, uspokojení závislostí a realizace prožitků s cílem získat určitou energii. Když se to nedaří, jsme dlouhodobě frustrovaní, ohrožení na zdraví psychickém i tělesném, mohou se z nás stát deprivanti, devianti, teroristi, dlužníci, psychopati a další vyřazení. Možná je pak lepší rezignovat.
21. schopnosti komunikace: pravidla pro komunikaci s lidským a duchovním světem jsou stejná. Nevoláme zbytečně, nemluvíme zbytečnosti, projevujeme úctu, bavíme se pouze s těmi se kterými si máme co říci, pak projevíme vděčnost. Jde o formu i obsah. Pozor na trefy do černého a na zrádné okamžité nápady. Trefa do černého, to je sdělení míněno v dobré víře, které se však příjemce nepříjemně dotkne.
22. schopnosti empatie: ve vztahu partner očekává, že s ním budeme sdílet dobré i zlé a to předpokládá schopnost empatie. Snažme se vnímat své okolí, pohlídejme si sebeprojekci a prožívejme s blízkými jejich dobré i zlé chvíle. Projevme radost z radosti jejich a smutněme spolu s nimi. Sdílení stejných hodnot, názorů a také energií sbližuje a posiluje vztah.
23. kredit u průvodců: kdo pracuje duchovně a kdo komunikuje se svými průvodci, má zájem na tom, aby vztah byl dobrý a výsledky spolupráce úspěšné. Pak se ptáme na kredit u našich průvodců, však i oni si hlídají náš zájem o další spolupráci.
24. psychická odolnost: také tomu říkáme "být splachovací". Psychická odolnost se projevuje klidným přijetím všech informací a prožitků. O něco hůře zvládáme očekávání potíží než pak potíže samotné. Na naši psychiku má vliv naše zkušenost, znalost řešení situace a absence strachu, také reaguje klidně ten, komu na situaci nezáleží. Psychickou odolnost lze rozvíjet a posilovat, jsou však lidé, kteří potřebují adrenalin a hororové situace. Každý jsme jiný.