lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

15 - duchovní a esoterická služba

1. schopnost vnímat duchovní svět: tuto možnost má snad každý člověk a více než lidé ji mají rozvinou zvířata domácí i divoká. Tato schopnost se nazývá psychotika. Projevy duchovního světa vnímáme jako vize, intuici, telepatii, vnuknutí, ale také jako manipulaci, bludy a rušivé projevy. Slabá nezkušená osobnost vlivům podléhá, silná zkušená osobnost má předpoklady pro spolupráci.
2. osobní předpoklady pro duchovní službu: každý z nás je jiný a každý zaslouží respekt a když budeme jako osobnosti vnímat psy, kočky, koně a další zvířata domácí i divoká, tak chybu neuděláme. Nelze říci, jaké vlastnosti předurčují pro duchovní službu, snad jen schopnost oddanosti a spolupráce, ale určitě mají větší šanci osoby silné, rozhodné, ovšem vyladěné na určitou duchovní sílu a její zájmy. Proto si kulty vychovávají své vlastní následovníky, šamany, mágy a dominátory.
3. předchozí duchovní zkušenost: ta hraje důležitou roli, ale může být pro spolupráci přínosná nebo také na škodu, blokující. Možná stačí věřit, že duchové existují a že mají snahu lidské osudy ovlivnit v dobrém i zlém. Každý kult funguje jinak, některé propagují odklon od lidských hodnot, jiné adrenalin, soutěže, zápasy a boje, další mají zájem o prožívání rozkoší a vášní. Určitý druh emocí je pro ně zdrojem života. Andělské kulty mají zájem o ženy, chtějí si z nich vychovat nové anděle. Minulé generace pro nás vybojovaly náboženskou a názorovou svobodu a také zásadu "věř si čemu chceš, hlavně když ti to vyhovuje a pomáhá".
4. osobní životní zkušenost: mnozí z nás prožívají "školu života", aby dohnali to, co jim výchova v rodině nestihla dát. Je to sled trapasů, ohrožení, náhod a také přestupků zákona, zpravidla projdou bez trestu a druhá strana je zapomene, ale my si je pamatujeme celý život. A každý náš skutek je hodnocený. Kdo neobstojí, k esoterické službě pozvaný není. Očekává se, že budeme jednat v dobré vůli, dobré víře a ve snaze nikoho nepoškodit.
5. přijaté modely chování: jako děti napodobujeme jednání dospělých nejprve nekriticky, později se schopností jednání hodnotit. Jednání, které se líbí, přijímáme jako vlastní model, mnohé však odmítáme a vytváříme si modely vlastní a můžeme si vytvořit celý odlišný životní styl. Kdo je předurčený pro duchovní službu, často má absenci výchovy a vytváří si později pod vedením duchovní síly zcela nový životní styl.
6. psychologické předpoklady: pro službu nebývají přijímány osoby úspěšné a konformní, často spíše schopné, ale neúspěšné. Pro každou službu jsou výhodné a žádané jiné osobní vlastnosti.
7. vlastní duchovní orientace: duchovní službu ve vlastním kultu mohou plnit jen souvěrci. Souvěrci jsou pověřeni nebo mohou být přijaty osoby, u kterých se předpokládá, že se obrátí, souvěrci se stanou a bez výhrad přijmou společný program.
8. napojení a zasvěcení: pro úspěšné plnění každé spirituální služby musí být splněny obě podmínky, napojení a zasvěcení. Napojení je na duchovní bytosti vlastního kultu na úrovni, na které se řeší, buď jen mediální služba nebo také zásahy do osudu.
9. zdroje informací: zde platí zásada "co vědět nemusím, vědět nechci", protože i tak je hodně informací a také vše, co hned nejde řešit, nás zaměstnává. Na druhou stranu, co vědět chci, vědět musím, předpokládá se, že máme možnost získat informace ze všech dostupných zdrojů. Informace nemusí být pravdivé ani přesné, co zapadá do našeho systému poznání pravdivé asi bude a také musíme počítat s tím, že jedna jediná informace nám může celý systém poznání rozbít nebo změnit.
10. vztah k bohu: pojem "Bůh" je velmi nejasný a také zprofanovaný a proto jej každý vnímá jinak, pouze podle jeho projevů a podle vlivu na osobní život. Já bohy rozděluji podle vztahu ke člověku pro mne jsou bohové, kteří označují člověka za dědičně hříšného, za cizí nepřátelský svět a vůči bohům, kteří člověka podporují a bez kterých bychom zde už nebyli, cítím velkou úctu a vděčnost.
11. vztah k lidem: vše se dělá kvůli lidem, buď tvořivost zablokovat nebo rozvíjet, emoce potlačit nebo posílit a prožívat, každý kult řeší životní styl podle svého. Snažíme se něco dobrého lidem dát nebo vyhovět těm, kdo dobře zaplatí bez ohledu na výsledky naší práce. Já mám snahu podpořit osobnost a prožívání a získat aspoň několik souvěrců.
12. světská podpora: bez světské podpory lze realizovat jen málo co, na větší projekty potřebujeme peníze a čas. V letech 2005 až 2012 se dařilo. Nyní pochybuji, že by někdo podporoval nový duchovní projekt. Může nastat čas, že sociální podpora bude spíše likvidační pro spirituální aktivitu. Věřím však, že se středověk vracet nebude.
13. napojení a certifikáty: pro jakoukoli duchovní službu musíme být sami přesvědčeni o tom, že jsme pro službu předurčení a že lidem dáme vyšší kvalitu služeb než je výše odměny. Certifikát můžeme také dostat a prokázat se jím, když má někdo pochybnost o našich schopnostech a certifikát také opravňuje k výkonu funkce. V duchovní službě může být certifikát reálný na papíru, ale také virtuální jako konkrétní představa předaná z duchovního světa a oba mají stejnou platnost.
14. osobní přesvědčení a svědomí: magická síla má tři hlavní zdroje. Tím prvním je jednání v souladu se svědomím a přesvědčením, že jednáme správně a dobře. Druhým zdrojem magické moci je znalost prostředí, historie včetně duchovní a světské kauzality. Třetím zdrojem moci je schopnost dohodnout se a vyhnout konfliktům a sporům. Nejvyšší dobro je soulad se stvořením a vším dobrým, co zde bylo již stvořeno a hodnoceno jako dobré.
15. propagace služby na internetu: internet je velké dobro pro člověka a starostí pro ty, kteří lidem dobro nepřejí. Na Internetu se dozvíme vše, co nás zajímá a dává velké možnosti v prezentaci služeb a zboží. Chce to dobré pěkné a funkční stránky a pak už jen rozdávat potencionálním klientům navštívenky s adresou nebo nechat ikony na dalších stránkách. Ale i když je vše pěkně připravené, stejně nakonec zvítězí štěstí, tedy podpora duchovního světa, který vhodné klienty na stránky zavede a přiměje, aby se o službu přihlásili.
16. orientace na informace: spirituální služba má dva hlavní směry. Někdo si osvojí jeden, někdo ten druhý a někdo dokáže pomáhat v obou směrech. Jsou to informace, věštectví, chiromantie, numerologie, astrologie a druhý energie, léčitelství, masáže, uzdravování. Každý adept vstupuje do esoteriky jednou cestou a podle potřeby osvojuje další.
17. orientace na energie: mnozí lidé mají přístup k energiím různých druhů, ale informace mají zprostředkované jen jako mediální bytost, nemají přístup do kronik, tedy ke zdroji. Je to z důvodu ochrany zdroje. Základní energie jsou pro zdraví, aktivitu, pohodu, lásku a extázi (rauš). Jsou všem bytostem společné. Kromě nich je také mnoho různých energií prožívání, snad tisíc. Každý kult vede své souvěrce k životnímu stylu ve kterém prožívají určité silné emoce. Ty nejsilnější vznikají při rituálech, například sexuální vzrušení, hedonické vzrušení, hudební koncerty a taneční vystoupení, sportovní zápasy, především fotbal a hokej, kde emoce posilují fanoušci a osobní finanční sázky.
18. přednášky: jde o zcela běžnou praxi při které má přednášející možnost předat posluchačům informace, které je mají někam nasměrovat. Největší úspěch mají přednášky o nových věcech, které posluchači ještě neznají, pak ty, na kterých se dozvědí něco praktického užitečného a taky ty, kde se posluchači vyděsí nějakou hrozbou nebo apokalyptickou vizí. Neúspěch mají přednášky, na kterých předkládáme k přijetí informace v oblasti, kterou mají již promyšlenou a přijatou jiným způsobem.
19. rituály: ty provádíme v soukromí s nadějí, že nikdo nebude průběh rušit. Mají rutinní průběh s malými obměnami. Jednou funkcí je společný sbližující prožitek souvěrců, pak produkce energie vzrušení, pro energie si přijde duchovní svět a spoluprožívá je. Rituály také opisují magické postupy, i když jejich podstata je jiná. Každý kult má své rituály kterými se od jiných odlišuje.
20. duchovní ochrana a kredit: v každém vztahu nás zajímá osobní kredit, jakou máme oblibu a jaká je budoucnost vztahu, zejména pokud nám na vztahu záleží. Sledujeme také osobní kredit a oblibu při spolupráci s duchovním světem. Pro spolupráci je důležité, abychom komunikovali a snažili se vyhovět a plnili dohody. Duchovní průvodci nás varují před chybným krokem nebo nám ho přímo zablokují.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)