lg_poradna.jpg (6582 bytes)

Systémová poradna

19 - sexuální magie

Sexuální magie je součástí všech pozemských (pohanských) kultů. Produkuje velmi intezívní energii lásky a vzrušení v mnoha formách kultovního chování. Všechny formy jednání, které spadají do oblasti erotiky, sexu a hedonismu, mají svá jména, mnohá označení jsou převzata právě ze sexuální magie. Vesmírné skupiny využívají negativní energie strachu a úzkosti, proto se snaží tuto oblast blokovat jako "zákaz přístupu ke stromu života". Energií a emocí můžeme prožívat a rozlišit asi tisíc, pro nás a zejména pro svět duchovní jsou zdrojem života. Každá duchovní bytost má zájem o jinou formu energie a z toho důvodu u lidí podporuje určitý způsob životního stylu a prožívání. Kultovní zvyklosti se tak dotýkají oblasti konfrontace a proto jsou všechny formy rituálů skrývány a sdělovány pouze souvěrcům, kteří se kultovních rituálů zúčastní. Společné rituály, zejména ty utajované, jsou nejsilnějším pojítkem mezi souvěrci. Tyto rady se zabývají magií obecně, nikoli pouze magií sexuální.
Pojem hasna: tento pojem zahrnuje všechny aktivity spojené s láskou, vzrušením a lidským tělem. Akceptuje vše, co přináší přijemné pocity a vzrušení na základě konsensuálního chování spojeného s nahotou, erotikou, sexualitou a sexuální magií.
Prožívání hasny znamená erotiku, sex, nahotu a všechno ostatní a to na základě souvislostí v textu.
1. schopnosti pro magii: každý člověk má nějaké předpoklady pro magii, u starších duší jsou větší. Projevují se jako charisma osobnosti a tvůrčími předpoklady zejména v hudbě a estetice. Druhou složkou je kvalita a čistota osobnosti, vztah k lidem, ke zvířatům, autoritám a duchovním bytostem. Třetí složkou je schopnost systémového poznání a tvorby, akceptování kauzality a rozpoznání vyššího systému ve vlastním oboru. Čtvrtou složkou je znalost historie a historických souvislostí. Duchovní svět tyto vlastnosti a schopnosti člověka prověřuje a doplňuje, vhodným adeptům pak nabízí spirituální praxi. Podle úkolu, který člověk přijme, pak získá schopnosti a znalosti potřebné k úspěšnému splnění svého úkolu.
2. schopnosti pro erotiku a sex: pěkné mladé tělo je výhodou, ale erotické a sexuální chování je dáno duchovní dispozicí a pro nejsilnější prožitky je potřebná spirituální přítomnost a podpora. Tím vysvětluji, proč někteří muži jsou žádaní další jsou osamělí, u žen je to trošku jinak, protože to, co obdivujeme u mužů, může ženám způsobit špatnou pověst. Dispozice pro sexuální chování se projevuje již v mládí, děti můžeme rozdělit na zcela neznalé, odmítající a přijímající a jejich sklony je nutné respektovat, zejména odmítajícím žádné erotické formy chování nevnucovat, nesvlékat je a nepředvádět se jim. Lidé buď hasnu akceptují nebo odmítají a to zcela v souladu s duchovním vedením.
3. motivace a duchovní vedení: vždy jde o prožitky spojené s láskou a lidským tělem. Je to stejné u lidí a bytostí duchovních. Motivace vychází z pohnutek osobních a partnerských, může jít o prosté uvolnění, ale také o hlubší prožívání.
4. motivace partnerská: konsensuální hasna je nejlepším pojítkem pro partnerský vztah a může mít mnoho podob. Je doporučeno mít nechráněný pohlavní styk pouze s jedním partnerem, s dalšími partnery pouze chráněný nebo použít jinou formu uspokojení. Duchovní vliv může rizika spojená s pohlavním stykem, to je nechtěné oplodnění a nemoci, eliminovat.
5. motivace sociální: pohled na lidské tělo samo o sobě budí příjemné emoce podle osobních sympatií a pohled na nahé krásné tělo je zdrojem příjemných emocí. Společně prožívaná hasna je vždy spojena s duchovní přítomností a ta rozhoduje o formě a prožitcích. Účast na akcích a v místech, kde se nazí lidé setkávají, je pro mnohé lidi, zejména pro exhibicionisty, lákavá. Protože zde může dojít ke kultovní aktivitě, síly se snahou člověka ujařmit se snaží tyto projevy svobody omezit.
6. sociální, finanční předpoklady: finanční záležitosti jsou zde sice přítomny jako u každé jiné aktivity, ale nejsou rozhodující. Mnohé ženy ve finanční tísni mají snahu své potíže řešit pomocí hasny a možností je několik. Nejznámější je prostituce, kdy žena musí přijmout a uspokojit za peníze každého muže. Jinou formou je společnice, která svým partnerům, obvykle třem až pěti stálým, plní mnohé jejich požadavky včetně sexu. Další je erotická masáž, při které žena uspokojí své klienty jiným způsobem než pohlavním stykem. Zde je prostor pro rituální aktivitu, formy mohou být různé. Zde se řeší také finanční vyrovnání, pokud nejde o partnery, ale o poskytovatele a klienta.
7. schopnosti a možnosti si finančně přilepšit: profesní hasna bývá spojena také s dalšími službami, hetéry současně nabízejí magické a esoterické služby, kombinované služby mohou nabídnout sekretářky, hodinoví manželé a vlastně každá profese, kde se lidé scházejí v soukromí. Na finančních záležitostech se dohodnou předem a také se předem platí.
8. spirituální úroveň, šaman, mág, čarodějka, kněžka, kněz a velekněz: zde rozhodují možnosti a sociální vazby. Kněz a velekněz jsou organizováni v církvi, ostatní působí samostatně ukotveni ve vztahu spirituálním a patří k některému kultu nebo sociální skupině. Není zatím jednotná shoda, podle mne jsou šaman a kněžka v kontaktu s vlastní spiritualitou a hlavně uzdravují, věštec, kartoman, čarodějka působí jako poradci, jako mediální osoby předávají informace a mág vstupuje do osudů a může osudy a tendence měnit. Každý jedná podle svého kultu a podle úrovně, ta je vázaná na malé a velké skupiny.
9. cíle a potřeby: každý subjekt má své cíle a své potřeby a má snahu pro úspěšné splnění získat podporu osudových sil. Duchovní průvodci a ochránci vstupují do našeho soukromí a upravují nám naše plány a dodávají energii. Jde o spolupráci která má svá pravidla, duchovní svět má také své plány a potřeby. Jde o spolupráci podobnou lidské.
10. zdraví a tělesné předpoklady: sexuální a erotické hrátky si dopřejeme pouze když jsme si jisti svým zdravím. Vědomé šíření pohlavní choroby je trestným činem. Když jsem zdraví, užíváme si, nemocní nemají o hrátky ani zájem. Sexík je pro zdraví tělesné i duševní velmi prospěšný, lidé nemocní na srdce však mohou při sexu i zemřít. Pokud máme nějakou nemoc, zejména přenosnou, informujeme o tom svého partnera a respektujeme jeho rozhodnutí zda pokračovat nebo počkat na uzdravení.
11. čtení literatury: knih a článků na internetu je hodně a názory v nich obsažené jsou dobrým podnětem k přemýšlení a obohacení vlastní hasny. Současná mediální prezentace se mi zdá být jednostranně zaměřena na pohlavní styk, ignoruje úchylky a prožitky, obohacení tedy hledáme i z jiných zdrojů, ve vlastní představě a zkušenosti partnerů.
12. modely chování: vše, co jsme viděli u svých rodičů, na videu, u přátel a jinde, vyhodnotíme a přijímáme jako modely chování. Děti zpočátku musí nekriticky přijímat vše, až s novou zkušeností mohou porovnat a hodnotit. Dobré modely chování přijímáme, ty, které jsou proti našemu přesvědčení a neosvědčily se, odmítáme a po nové zkušenosti si vytvoříme své vlastní. Děti, které si prožijí v mládí trauma nebo po chybné výchově mají s hasnou problémy a třeba ani za celý život nenajdou správný přístup.
13. libido, odvaha a bloky: každý člověk má k hasně jiný přístup. Je to dáno svědomím, kulturními vlivy, výchovou, osobní zkušeností a duchovním vedením. Nejlépe si rozumíme se souvěrci, mnohé zábrany překonáme z lásky, abychom partnerovi vyhověli, na nahotu mezi lidmi a na "úchylnou" praxi si musíme postupně zvykat. Správně předpokládáme, že partner bude naše libido respektovat stejně jako respektujeme vůli partnera my. Nemůžeme však partnerovi, který nesdílí naše zájmy, slíbit, že nebudeme hledat jinde.
14. vliv společnosti, možnosti a omezení: mnozí lidé si dokáží pěkně užívat a další, kterým je hasna cizí, mají snahu jim to zkazit. Tak si vzpomínám, že dříve byla homosexualita, incest a další praktiky trestným činem. Dnes je například trestným činem dětská pornografie. Pravý důvod jsem nenašel, vždy jde o snahu omezit skupinu, která to praktikuje. Měli bychom si uvědomit, že lidé mají osobní přístup, což se týká i dětí, a libido respektovat. Nikoho netrestat za to, co mu přináší potěšení a nikoho nenutit do praxe, která mu působí trauma a je proti jeho svědomí.
15. kult a souvěrci: právě kulturní a kultovní vlivy mají velký vliv na to, jak člověk hasnu přijímá a jak ji prožívá. Všechna zvířata a všichni lidé potřebují ke svému životu lásku a ta souvisí s erotickými projevy, to souvisí s lidskou svobodou. Je zde však mocenská tendence, která lidem blokuje poznání a prožívání a mnoho lidí má snahu být s těmito vlivy ve shodě. Při zjednodušení lze říci, že pozemské kulty svobodu, lásku a hasnu podporují, vesmírné kulty naopak podporují kázeň a řád podle svatých knih.
16. znalost sexuální praxe a úchylek: není nutné seznamovat se s celou erotickou praxí pokud mají partneři v této oblasti shodu a do vztahu se nevtírá všednost. Každý partner nás však může něčím novým obohatit a dnes není problém seznámit se s celou praxí a oblastmi hasny někdy označenými jako "úchylka", ale ponecháme si právo sami hodnotit, co je a není úchylné a co je vzrušující a příjemné.
17. sexuální orientace: známe sexuální orientaci jako heterosexuální, homosexuální a bisexuální. Později však zjistíme, že málokdo má vyhraněnou a jednoznačnou orientaci, každý jsme určitým dílem bisexuální pokud nám to prostředí dovoluje uplatnit. Je to dáno osobní identifikací ke svému pohlaví, životní zkušeností, okamžitou příležitostí, duchovním spirituálním vlivem a pohlavím osobních průvodců a ochránců. Musíme počítat s tím, že se můžeme dostat do situace, ve které popřeme svoji představu o vlastní sexuální orientaci a proto s pochopením přijmeme transsexuální projevy jiných osob.
18. osobní charisma, důvěra: při navazování vztahů se uplatní osobní charisma, pro udržení vztahu je důležité vytvářet důvěru. Osobní charisma si sami vytváříme rozvojem vlastní osobnosti, jak vypadáme, jak se tváříme, jak jednáme a komunikujeme a jak druhé přijímáme. Důvěru posiluje spolehlivost, přizpůsobivost, zda jsme pro partnera přínosem a plníme jeho očekávání.
19. realizační prostor, byt, klub, chalupa, příroda: pro partnerský vztah potřebujeme kousek soukromí, nejlépe vlastní byt, cestovat po hotelích je příjemné, ale dražší. Sexuální magii lze provádět v ústraní kdekoli, ale prostor pro kultovní sexuální magii má svá pravidla. V přírodě je to spojeno se živly, vodou (přes den) nebo ohněm (za tmy), v místnosti určené pro sexuální magii je oltář a otevřený oheň, na podlaze kožešiny nebo matrace a deky. Pravidel je opravdu hodně a podmínkou je nerušené soukromí.
20. možnosti přes počítače a internet: těch bylo dříve více, mám na mysli například komunikaci po skype s webkamerou, ale i nyní plní internet mnohé nezastupitelné funkce při vyhledání souvěrců, při seznamování a komunikaci. Musíme však počítat s tím, že kromě partnerů sleduje naši komunikaci ještě mnoho dalších osob. Proto mnohé aktivity provádíme pouze při osobním setkání.
21. fotky a video: někomu dělá focení a natáčení na video potěšení, někdo vyhoví partnerovi, někdo odmítne. Ze záznamem se může stát cokoli, i když majitel slibuje, že je to pouze pro jeho potřebu. Při zveřejnění může dojít ke ztrátě důvěry v partnera, reakci okolí nelze předvídat, ta může být velmi rozmanitá a reakce osoby vyfocené nebo na videu, která se dozví o zveřejnění také bývá velmi rozmanitá a málokdy to udělá radost, pokud si to někdo sám nezveřejní. S tím se musí počítat, ale fotky a videa z mládí jsou velmi pěknou vzpomínkou a na pěkné tělo se každý rád podívá. Mnohé video je zajímavým svědectvím o různých formách hrátek s tělem a mnohé mohou i překvapit, nač lidé mohou přijít a jak dokáží pro potěšení své tělo využít.
22. závislost na partnerovi: vše dobré působí závislost a to platí také pro partnerský vztah. Když partnera neztrácíme, nemusíme si závislost uvědomit a nemusíme ji ani řešit. Prvním projevem závislosti je žárlivost. Žárlivého partnera ujistíme o tom, že se nás už nikdy nezbaví. Závislost se vyřeší i tím, že je oboustranná a zbavit partnera závislosti můžeme tím, že mu neposkytujeme to, co závislost způsobilo, ale to pouze v případě, že vztah se má ukončit.
23. znalost rituálů: rituály sexuální magie jsou vždy spojeny s přítomností duchovních bytostí a jejich spirituálního působení. V partnerském vztahu není nutné se tím cíleně zabývat, to přichází samo, obohacení rituálů je intuitivní. Cíleně studovat cizí rituály by měli mágové a kněžky, kteří připravují praxi sexuální magie pro skupinu v rámci kultu. Znalosti jsou pak koncipovány do vlastního kultovního stylu spirituálním vlivem vlastních duchovních dominátorů.
24. předání zkušeností: zde jsou specifika, praxe se provádí v soukromí a je spíše okultní, proto se předává souvěrcům a následovníků formou přímé účasti. Způsoby provádění erotické praxe a sexuální magie bývá spíše anonymní šířením a napodobením záznamu na videu. Pokud někdo předává svoji zkušenost cíleně, musí sledovat, aby to někdo nezneužil a autora nepoškodil.
lg_poradna.jpg (6582 bytes)