lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)

Inspirace pro vymezení a sjednocení
Tato pravidla nejsou závazná, pouze doporučení pro správu a kulty
které se jimi mohou inspirovat a vyhlásit je podle svých potřeb.
1. nejvyšší hodnota je respektování planety, živlů, přírody, života, člověka, touhy po životě a řešení životních problémů. Prioritou snah budou také vztahy.
2. vztahy mezi lidským a duchovním světem si bude řešit každý duchovní směr zcela samostatně.
3. od počátku věků je zakázáno násilí, zejména války, revoluce a mučení.
Nyní jsou vytvořeny lepší podmínky pro splnění tohoto požadavku.
4. Doporučuje se zavést, realizovat maximální míru správní autonomie.
5. Všem lidem umožnit rozvoj osobnosti, osobních schopností a dovedností.
6. Do prožívání sexuality v soukromí nezasahovat, vyhovět rodičům, kteří chrání své děti.
7. Neomezovat internet ani jiný zdroj informací a poznání.
8. Stanovit výhodné podmínky pro rozvoj a posílení střední vrstvy.
9. Umožnit vznik rodů a kultů, je to jedna z možností zajištění věčného života a ochrany vytvořených hodnot.
10. Všem, kteří potřebují k životu vzrušení a adrenalín, umožnit seberealizaci v adrenalinových sportech. S rizikem zranění i smrti se zde musí počítat.
.
Těchto deset bodů považuji za důležité pro správu společnosti.
Jednat v dobré vůli a v dobré víře ve prospěch člověka.

Mám jasno o své budoucnosti: "Chtěl bych mladé paní hladit svoji dlaní."
Jakou společnost si tedy přát?
Jak by tedy měla vypadat společnost, na jakých základech by měla být vytvořena, jaké hodnoty by měla přijmout a chránit? Nejde jen o společnost, protože mnohé z toho, co si přeji zde zachovat není součástí společnosti. Kromě toho, co je součástí společnosti a správy, si přeji změnit.
A - úroveň universum, co platí pro celou planetu:
1) není dovoleno přímé působení mezi planetami a jinými světy.
2) přeji si, aby na úrovni Universa byl garantován svět bez válek a násilí.
3) přeji si, aby Universum zajistilo vzájemný respekt mezi velkými skupinami.
4) pozemské živly, země, voda, vzduch a oheň jsou funkční, dobré a vyladěné.
5) duchovně řízené vztahy v přírodě se snahou zachování rodu jsou dobré.
6) lidský rod je zdrojem životní zkušenosti. Dobrá i zlá zkušenost musí být zachována, vyhodnocena a přístupná všem. Zkušenost současná i historická.
7) zachování a další rozšíření vegetace je pro další život zcela nezbytné.
8) poškozování planety a pozemských forem života musí být zabráněno.

B - velké skupiny podle kontinentů, subkontinetů a národy:
1) přeji si, aby každý subjekt na této úrovni se rozvíjel samostatně jako existenční alternativa, v souladu s přírodními podmínkami jejich regionu.
2) všechny formy spolupráce, zejména výměna zboží a informací má být spravedlivá na základě dobré vůle a vzájemné výhodnosti.
3) velké i malé skupiny mají mít svoji vlastní spiritualitu, která v subjektu vznikla.
4) každá velká i malá skupina, každý subjekt, řeší svoji perspektivu, budoucnost a prosperitu vlastními silami bez parazitních vazeb, zejména stanovením funkčních pravidel a všeobecně přijatou společenskou smlouvou.
5) elita každé skupiny, sociální a politická správa má být řízena vlastními silami, zejména mocenskými rody, bez vlivu osob a sil cizího původu a cizích zájmů.
6) velké subjekty mají vlastní spiritualitu, vlastní náboženství, rituály, vlastní kněze a kněžky, vlastní kariérní řád a způsoby zachování života, inspirace a tradice.
7) všechny subjekty mají přístup ke zdrojům a možnostem na planetě všeobecně využívaným.
8) Nikdo nesmí být trvale izolován. Trvalé sankce jsou nepřípustné, problémy, konflikty a spory je nutné řešit s cílem obnovy důvěry a zapojení.

C - pravidla pro malé skupiny, kulty a rody, co si přeji zachovat:
1) historie zná několik modelů, které lze přijmout jako správní formu.
2) základem společnosti je rodina, rod a kult. Tyto zajišťují věčný život formou opakované inkarnace.
3) mocenský rod se podílí na správě společnosti, lze uplatnit model šlechtických rodů.
4) vztahy mezi všemi subjekty musí respektovat soukromí a upravit vnější vztahy.
5) problémy a konflikty jsou motivační, neemotivní stavy základní a pozitivní emoce jako forma odměny a posílení ega.
6) nahota, erotika a sex jsou darem stvořitele, patří do soukromí, pravidla upravuje kult a dohoda všech zúčastněných. Kultovní využití je součástí pozemské duchovní tradice.
7) Do partnerského vztahu se mají scházet souvěrci.
8) Přeji si zachování všeho dobrého, planety, živlů, přírody, zvířat domácích i divokých (u plazů nevím), člověka a dobrých vztahů. Aktivně působím ve prospěch života a zachování pozemských prověřených forem existence. Odmítám všechny formy násilí vůči neviným.

D - pravidla pro jednotlivce
1) každý jednotlivec má být přijímán jako vyspělá osobnost, respektován s možností ukotvení ve svém kultu s nadějí na úspěch, naslouchat jeho názorům
2) každý člověk má mít možnost prožívat lásku, nebýt odsouzen k samotě.
3) nelze člověku brát jeho naději a způsobovat beznaděj nebo marnou naději.
4) mladí lidé musí být připraveni pro život, rodiče musí mít na výchovu čas i peníze.
5) každý nese odpovědnost za své skutky které konal z vlastní vůle a také za ty, které vykonal někdo jiný na základě jeho vůle.
6) všechny vztahy jsou na základě dobrovolnosti.
7) společenská smlouva a kariérní řád musí být všeobecně přijatelné.
8) každý o svém životě, jeho pokračování a prožití, rozhoduje sám se svými průvodci. Vztah k životu upravuje kult.
.
.