slunce.jpg (11665 bytes)  lg_medyeu.gif (2135 bytes) Přirozená víra, vstup
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes)

Historická vize

Historie lidstva, plná konfliktů a boje, začíná pádem Atlantídy, kdy bylo téměř celé lidstvo zničeno vlnami tsunami, pravděpodobně způsobenými podmořskými atomovými výbuchy. Záminkou a ospravedlněním útoku byly experimenty s genetickými informacemi, které jsou zakázány. Poté byla planeta vetřelci opuštěna a na opuštěnou planetu přišli bytosti z Orionu a spolu se zbytkem pozemské civilizace obnovili v severní části Afriky atlantskou civilizaci a převzali její moudrost a tradici. Další osudy jsou spojeny s návraty Nibiru. Nibiřané postupně zničili  severoafrickou vegetaci a zdejší civilizaci vytlačili na východ až k Nilu. Svědectvím o jejich přítomnosti je obraz "nebeského boha" vytesaný do skály uprostřed Sahary.
Civilizace rozprostřená kolem toku Nilu nebyla schopna dostatečně rychlé reakce na změny a tak bylo možné její jednotlivé části napadnout a přeinkarnovat. Tato okolnost přiměla pozemskou civilizaci, aby založila další vzdálené nezávislé civilizace v Asii a Americe. Tyto civilizace byly spirituálně propojeny s centrálou v Egyptě a částečně i ovládnuty jinými, ale solidárními vesmírnými mocnostmi a vytvořily sociální systémy ve prospěch pozemského člověka. Tento postup se osvědčil a upevnil moc pozemských entit.
V období před osmi milénii pak začali Nibiřané odvlékat duchovní bytosti na své planety na převychování. Z těchto bytostí byly vychováni nepřátelé naší planety a jejich potenciál pak uplatněn ve všech epochách. Aby se tomu zabránilo, vznikly mocenské hierarchie a instituce panovníka, který rozhodnoval o osudu živých i mrtvých. Z hlediska vesmírného práva tak zanikla možnost odvlékání pozemských bytostí na jiné planety a omezeno i astrální cestování.
Dalším fatálním historickým aktem byl Exodus. Ve své podstatě to bylo mocenské rozvrácení Egyptské říše a vylákání Egypťanů do "země zaslíbené". Vylákaní lidé pak byli voděni stále dokola po Sinajské poušti a krmeni byli jakýmsi želé padajícím "z nebes".  Z hlediska práva a magie byla tato skupina nazvána "národ vyvolený", ale celá zanikla na celá dvě století. Po dotazu, kde mají národ vyvolený a jaký je jeho osud, byl po dvou staletích vytvořen národ Hebrejů, který pak mocensky s pomocí jakési tajemné techniky ovládl Palestinu. Reakcí na tento akt byla posílena Babylónie a obehnána vysokou zdí. S usídlením Hebrejů v Palestině a mocenským oddělením Egypta a Babylónu souvisí historie Judského království, Jozue, David a Šalamoun a také prorok Eliáš. Ten byl povolán z Plejád, aby rozvrátil Babylón. Po rozmluvě s Jezábel však od svého záměru upustil a byl zabit a odvlečen zpět na Plejády. Podíl na jeho zániku mělo několik bohů včetně Univerzum. Po odchodu Nibiru však vlivem Babylónské moci Judské království zaniklo. Zničení Babylónu se tak stalo prvořadým zájmem Nibiřanů a podílel se na něm Kristus, který patřil k nejvyšší kosmické inteligenci, nikoli k Nibiřanům. 
Zánik Babylónu byl významným předělem lidské historie a založil moc našeho časoprostoru. Celý scénář připravil Kristus. Nejprve Židé napadli Babylón a byli poraženi. Pak je zde nejasná pasáž, kdy Babylón bere proti svým zvyklostem Židy do zajetí za brány svého města. Soudím, že se tak stalo na pokyn Krista Baalovi. Židé žili v zajetí za hradbami deset let a poté zevnitř otevřeli brány města perskému vojsku vedeného Kýrem. Babylón byl zcela zdevastován a kněží přibiti na brány města. Tato epizoda lidských dějin proběhla při dalším návratu Nibiru v letech -580 až -490, kdy byla Veleperská říše poražena u Maratónu Řeky. Nibiřanům se tak podařilo zlikvidovat dvě opoziční říše najednou, Babylón i Persii.
Tyto události měly ohlas i v jiných částech světa, například Brahma v obavě o osud své říše založil budhismus a svěřil mu východní území.
Po zániku Egypta i Babylónu se otevřela Judskému království cesta k moci nad celým světem a tuto skutečnost popisuje kniha Ageus (součást Bible). Právě v této době byl svět rozdělen na chudé a bohaté, kdy chudí byli pozemští lidé a bohatí vesmírná elita mocensky spojená s Nibiru. Kdo se chtěl stát bohatým, musel se přidat na stranu Nibiru a zůstat mu věrný. Tak byla založena světská šlechta a duchovní svatí (věční).
Další osud planety už byl v režii Krista, který se obával duchovní moci člověka. S pozemskými služebníky Nibiřanů, které představoval především Zerubábel, bylo dohodnuto, že do příštího návratu Nibiru vytvoří novou velkou říši, kterou pak Nibiřané pod vedením Krista ovládnou. Ihned nastalo období válek pod vedením aristokracie. Zerubábel se inkarnoval dvakrát, poprvé jako Aristoteles 384-322 a stal se učitelem Alexandra Makedonského, který pak jako velký vojevůdce rozvrátil okolní mocnosti a ve druhé inkarnaci jako římský císař zahájil války s cílem vytvoření Římské říše.
Při následujícím příletu Nibiru přišla křesťanská mise a protože podmínky nebyly ještě připraveny, musela mise 160 let pobývat v Judské poušti jako Essejská sekta. Jejich úkolem bylo opisovat svaté knihy. Když se členové mise začali bouřit, muselo se s předstihem jednat. Původně měl Ježíš kázat v Římě, ale uspíšení akcí ho přimělo kázat v Judsku, kde ovšem nebyl přijat. Křesťanství posléze přenesl do Říma sv. Pavel. Původní plán, podle kterého se měla vytvořit nová říše a v ní mělo být přijato křesťanství se tak nakonec zdařil. 
Aby se Židé vyhnuli podezření a historické odpovědnosti za rozvrácení starověkého světa, byla nakonec rozvrácena i jejich říše.
Tyto události založily moc současného světa. Ale ani to neměl být konec plánu. Kosmická nejvyšší inteligence povolila působení vesmírných sil z Plejád na dvě milénia. Ta doba skončila v roce 1840. To vedlo k založení církví Svědkové Jehovovi a Mormoni, dnes CJKSPD. Křesťanství je velmi sofistikované, tedy promyšlené náboženství jako nástroj zotročení člověka a jeho převýchova na nemyslícího biorobota a následní ovládnutí celé planety. Mandát kjřesťanství na dvě milénia byl také důvodem k založení Islámu, na který se už toto časové omezení nevztahovalo.
Celý plán je v hrubém rozporu se zásadami vydanými nejvyšší kosmickou inteligencí a mohl být realizován po tak dlouhou dobu jedině proto, že ho zastřešil Kristus, původně také člen nejvyšší kosmické inteligence. Nyní se jeví pozemské historické a magické procesy jako účelové děje kontrolované nejvyšší kosmickou inteligencí a jako důsledek jejích vnitřních neshod. Pokud tedy odhlédneme od lidského pohledu na pozemské dějiny, uvědomíme si hlubokou logiku všech procesů a můžeme odhadnout příští tendence vývoje.
Pokud by nedošlo k zásahu vyšší moci v oblasti magie, svět by se utopil v explozi násilí a válek. Po zásahu však tendence k násilí ustoupily. Ukazuje se, že ideologie nejsou cestou řešení a příslušnost k ideologi a velkým náboženstvím také nejsou zárukou věčného života.  Budeme začínat znovu od základu a to je od principů ega. Pro budoucnost je nutné vytvořit teoretický model harmonické sociální společnosti, pak vytvořit model člověka, který by jej přijal a realizoval a následně se musí takový sociální model prověřit v praxi. Teprve po ověření sociálního modelu přestane být naše planeta ověřovacím modelem a nastoupí cestu harmonického dožívání, jeho úroveň bude dána stavem neobnovitelných zdrojů a které bude ukončeno buď vychladnutím planety nebo expanzí slunce.
Dnes, 16. 4. 2006 jsem dosáhl svého: Bohové Thoth a Brahma byli potvrzeni na čtyři milénia, Baal a Budha  jsou potvrzeni na jedno milénium a ostatní kulty mohou vytvářet pouze minoritní skupiny. S tím souvisí i jejich a delegovaná magická moc.

 

 

egypt.jpg (28875 bytes)

Můj příběh