slunce.jpg (11665 bytes)   lg_prirozvira.gif (2855 bytes)
  lg_eng2.gif (2255 bytes) lg_esper.gif (713 bytes)

Vstup

Přirozená víra je duchovní program založený na lidské spiritualitě a tvůrčí spolupráci mezi lidským světem žijících osob a lidských duchovních bytostí. Vše dobré, co lidstvo poznalo, lze přijmout do Přirozené víry: od Keltů jejích přírodní rituály Sambain, Beltane a další, od Budhistů jejich domácí oltáře, z Antiky rozvoj lidské osobnosti, rozvoj moudrosti a také chrámové snění, od hinduistů chrámovou prostituci a brahmánskou moudrost, od trampů jejich lásku k přírodě, od gurmánů radost z dobrého jídla, od bohémů jejich "ženy, víno a zpěv", od křesťanů jejich skromnost a trpělivost, od židů lásku k penězům, od satanistů sílu osobnosti, od šlechty jejich systém mocenských rodů a genealogii. Budeme ctít a prosazovat zásadu, podle které si každý kult má hledět sebe sama a své prosperity a nezasahovat rušivě do soukromí kultů jiných. Přirozená víra je neslučitelná s kulty Jeruzalémskými, které uznávají Knihy Mojžíšovy. Tyto zakazují čarodějství, věštění budoucnosti a komunikaci se zemřelými duchy, což je naopak základem Přirozené víry.
Vyznavači Přirozené víry jsou především osobnosti jednající na základě vlastního svědomí. Svoji víru nemusí nikde předvádět, stačí jednat na základě dobré vůle a dobrou vůli předpokládat i u druhých osob. Vlastní spiritualitu realizují v rámci rodu, ve kterém jedna nebo více osob plní funkci šamana, je to mediální osoba, která přijímá sdělení z duchovního světa a s duchy rozmlouvá. Pracuje s kyvadélkem a vykládá pro členy rodu karty. Šaman, šamanka jsou podřízeny duchovnímu světu. Prostřední skupinu mediálních osob tvoří čarodějky a čarodějové, tito jsou rovnocennými partnery duchovního světa a domlouvají duchovní konsens. Mohou uvalit klatbu nebo klatbu zrušit jako výsledek božího soudu. Třetí skupinou jsou mágové a kněžky. Tito mají schopnost zabít ducha. Jejich magické schopnosti jsou darem vyšší duchovní moci a pokud je zneužijí, jsou jim zase odebrány. Veškeré lidské schopnosti jsou darem a kdo je užívá dobře, tomu jsou posíleny a naopak. Násilí a boj je přisouzen pouze mágům a kněžkám. Tito jsou schopni účinně zastavit každé bezpráví. Čarodějové a mágové plní duchovní službu zejména v případě konfliktu zájmů.
Rituály Přirozené víry mají obecná pravidla: jejich smyslem je provokovat a předávat energii ve formě emocí a sbližovat bytosti (lidi a duchy) stejného zaměření. Kultovní rituály odlišují jednotlivé kulty. Ke společným rituálům se scházejí dva lidé, obvykle šest osob, nejvýše deset osob. Pokud počet osob zúčastněných na rituálech trvale překračuje deset osob, pak se skupina rozdělí na dvě a to na základě dohody, při které se zkoumají zájmy a záměry jednotlivých osob a na základě blízkosti se vytvoří skupiny nové. Rozdělení skupiny se pak scházejí jednou za čas ke společnému rituálu obvykle v přírodě nebo na festivalu. Jinou formou rituálu je setkání rodu a každý rod má své vlastní rituály. Duchovní svět má zájem o určitý druh emocí, obvykle o emoce spojené se sexualitou a tělesnými pocity, dále pocity euforie, mánie, extáze, naprosté svobody, někdy také pocity rizika a napětí při soutěži, a pocitu z nahoty. Každý ať vyhledá skupinu ve které se provokují jemu příjemné pocity. Součástí rituálu je tedy předání energie do duchovního světa a naopak přijetí informací ze světa duchovního.

Přirozená víra respektuje tyto hlavní zásady:
1) jednej v dobré víře a v dobré vůli, tak, aby se to mohli všichni dozvědět.
2) základem tvé moci je vědomí, že jednáš správně.
3) planeta je vesmírná loď, která je tvým trvalým domovem po mnoho životů.
4) chraň soukromí své a cti soukromí cizí.
5) rozvíjej své osobní schopnosti, abys mohl pracovat ve prospěch společnosti.
6) o nic se neštvi, neusiluj o uznání, projev uznání druhým.
7) rozumně využívej všech možností, které ti okolí nabízí.
8) nespěchej, jednej vytrvale a smysluplně tak, aby ses nemusel vracet ze slepé uličky.
9) projev úctu všem bytostem, však si nikdo o sobě nemyslí, že by nebyl cti a uznání hoden.
10) má-li být člověk dobrý, musí dosáhnout spokojenosti. O to se snaž pro sebe i pro druhé.
Kdo je schopen akceptovat tyto zásady, je schopen přijmout celou Přirozenou víru.

A co s tím dělat? Prostě přijmout a žít podle toho. Starat se o prosperitu vlastní a nekazit život jinověrcům. Problémy přehrát na čaroděje a mágy.
To, co je na těchto stránkách, je vše. Nic povinného a pokud někomu něco schází, ať si to přidá sám, ale druhým to nemůže vnutit, pouze nabídnout. Přirozená víra není určena k organizování větší sociální skupiny než v počtu 50 osob a pokud chce někdo organizovat takovou skupinu, pak jedině za podmínky, že nebude nijak omezovat skupiny jiné.
Přirozená víra je vírou srdce, v protikladu k ní je víra v nebeského Boha,   jeho království a všechny ideologie včetně ideologie byznysu.

První sdělení

  lg-czm.gif (354 bytes)
První sdělení
Mediální duchovní služba
Co nabízí Přirozená víra?
Co musíte a co byste měli
Konflikty a spory
Rituály  
Dvojrodina
Komunikace s lidmi
Komunikace s duchy
Co budete dělat?
Cesta mága
Posmrtný život
Kultovní kodex
Anarchální systém
Osobní profil
Vize člověka
Vize společnosti
Jak přežít
Historická vize
Můj příběh
Sexualita
Spirituální obrana
Sociální systém
Kulty Přirozené víry
Rozdíly

Každý se může přidat
k Přirozené víře,
aniž by se musel se mnou
nějak kontaktovat.

 

 

NAVRCHOLU.cz