slunce.jpg (11665 bytes) Přirozená víra, vstup lg_cz.gif (1112 bytes) lg_eng2.gif (2255 bytes)

lg_mapa.jpg (8507 bytes)

Komencado   

Natura Kredo estas spirita programo bazita sur la homa spiritualeco kaj krea kunlaboro inter la homa mondo de vivantaj personoj kaj de homaj spiritaj estažoj. Čion bonan, kion la homaro ekkonis, eblas akcepti en la Naturan Kredon: de Keltoj iliajn naturajn ritojn Sambain, Beltane kaj pluajn, de Budhanoj iliajn hejmajn altarojn, el la Antikvo disvolvon de homa personeco, disvolvon de saźo kaj ankaů templan viziadon, de hinduistoj templan prostituon a brahmanan saźon, de trampoj ilian amon al la naturo, de gurmanoj plezuron pro bona manźo, de boemoj ilian "virinoj, vino kaj kantado", de kristanoj ilian modeston kaj paciencon, de judoj amon al la mono, de satanistoj forton de personeco, de nobeloj ilian sistemon de potenculaj familiaroj kaj genealogioj. Ni respektos kaj aplikos principon, ke čiu kultuo zorgu pri si mem kaj pri sia prospero kaj ne źenu privatecon de kultoj aliaj. Natura Kredo estas neakordigebla kun kultoj Jerusalemaj, kiuj agnoskas la Librojn de Moseo. Tiuj malpermesas sorčadon, aůguradon de la futuro kaj komunikadon kun la mortintoj, kio male estas bazo de Natura Kredo.
Adeptoj de Natura Kredo estas antaů čio personuloj agantaj surbaze de sia konscienco. Sian kredon ili ne bezonas ie spektakli, sufičas agi surbaze de bona volo kaj bonan volon supozi ankaů če aliaj personoj. Propran spiritualecon ili realigas enkadre de familiaro, en kiu unu aů pluraj personoj plenumas funkcion de šamano, źi estas persono mediuma, kiu akceptas sciigojn el la spirita mondo kaj kun la spiritoj dialogas. Li aů ši laboras per pendolo kaj eksplikas por la familiaranoj kartojn. Šamano, šamanino estas suborditaj al spirita mondo. Mezan grupon de mediumaj personoj konsistigas sorčistoj kaj sorčistinoj, ili estas egalkvalitaj partneroj de la spirita mondo kaj traktas pri la spirita konsento. Ili povas šarźi iun per interdikto aů interdikton nuligi kiel rezulton de la Dia juźo. Tria grupo estas magoj kaj pastrinoj. Ili kapablas mortigi spiriton. Iliaj magiaj kapabloj estas donaco de la supera spirita potenco, en okazo de misuzo ili estas deprenitaj de ili.
Čiuj homaj kapabloj estas donaco kaj kiu uzas ilin bone, če tiu ili estas plifortigitaj kaj inverse. Perforto kaj batalo estas aljuźita sole al magoj kaj pastrinoj. Ili kapablas efike haltigi čiun maljuston. Sorčistoj kaj magoj plenumas spiritan servon čefe en kazo de konflikto de interesoj.

Ritoj de Natura Kredo havas źeneralajn regulojn: ilia senco estas provoki kaj transdoni la energion en formo de emocioj kaj intimigi la estažojn (homojn kaj spiritojn) de la sama tendenco. Kultaj ritoj diferencigas unuopajn kultojn. Al la komunaj ritoj kunvenas du personoj, sed kutime ses, maksimume dek personoj. Se la nombro de personoj partoprenantaj en la ritoj daůre superas dek, tiam la grupo dividiźas je du partoj surbaze de interkonsento, če kiu estas ekzamenataj interesoj kaj intencoj de unuopaj personoj kaj surbaze de ties proksimeco formiźos novaj grupoj. La dividitaj grupoj kunvenas post certa tempo al komuna rito, kutime en la naturo aů en festivalo. Alia formo de rito estas renkontiźo de familiaro, čiu familiaro havas siajn proprajn ritojn. La spirita mondo ineresiźas pri certa speco de emocioj, kutime emocioj kunigitaj kun seksualeco kaj korpaj perceptoj. Parto de la rito estas do transdono de energio en la spiritan mondon kaj inverse akcepto de informoj el la spirita mondo.

Natura Kredo respektas jenajn čefajn principojn:

1) agu en bona kredo kaj bona volo tiel, ke čiuj povu scii pri tio.
2) bazo de via povo estas scio, ke vi agas źuste.
3) planedo estas spacšipo, kiu estas via daůra hejmo dum multaj vivoj.
4) protektu vian privaton kaj respektu privaton de aliaj.

5) disvolvu viajn personajn kapablojn, por ke vi povu labori por la prospero de la socio.
6) pri nenio strebu, ne klopodu pri rekono, sed montru rekonon al aliaj.
7) prudentu utiligu čiujn eblojn, kiujn proponas al vi via čirkaůo.
8) ne hastu, agu persiste kaj sencoplene tiel, por ke vi ne bezonu reveni el sakstrato.
9) montru rekonon al čiuj estažoj, ja neniu pensas pri si, ke li / ši ne indas honoron kaj rekonon.
10) por esti bona oni devas atingi kontenton. Pri tio klopodu por vi mem kaj ankaů por la aliaj.

Kiu kapablas akcepti či tiujn principojn, kapablas akcepti la tutan Naturan Kredon.

Kaj kion fari per źi? Simple akcepti kaj vivi laů źi. Zorgi pri sia prospero kaj ne fuši vivon de alikredantoj. Problemojn transigi al sorčistoj kaj magoj. Kio estas sur tiuj či paźoj, estas čio. Nenio deviga kaj se io mankas por vi, vi mem tion aldonu, sed ne trudu al aliaj, vi povas nur proponi. Natura Kredo ne estas destinita por organizi pli grandan socian grupon ol 50 personoj kaj se iu volas organizi tian grupon, estas kondičo ne limigi aliajn grupojn. Natura Kredo estas kredo de la koro, antagona kredo estas kredo je čiela Dio, Lia reźolando kaj čiuj ideologioj inklude de ideologio de negoco.

lg-espm.gif (196 bytes)
  La unua sciigo
Mediuma spirita servo
Kion proponas?
Kion vi devas kaj kion vi devus
Konfliktoj kaj kvereloj
Ritoj  
Duobla familio
Komunikado kun la homoj
Komunikado kun la spiritoj
Kion vi faros?
La vojo de mago
Postmorta vivo
Kulta kodekso
Anarkia sistemo
Persona profilo
Vizio de homo
Vizio de sosieto
Kiel transvivi
Historia vizio
Rakonto pri mi
Seksualeco
Spirituala defendo
Sociala sistemo
Kultoj de Natura Kredo
Diferencoj inter la kultoj

Čiu povas aliźi al Natura Kredo sen bezono kontakti min.

e-mail

La unua sciigo