Přirozená víra, vstup

 

Přirozená víra
Historie světa

Všichni známe historii světa jako střídání vládců a válek, ale jiný přístup by nás bavil mnohem více. Celá historie má kauzální kontinuitu boje o vliv a moc spojený s uplatňováním mocenských nástrojů, odvet, filozofií, ideologií a ekonomického vývoje. Každá historie přináší znalosti a je dobré ji poznat a nezapomínat.
Naše historie začíná Atlantidou. Zde udělali chybu, že dovolili příchod Lemurů, kteří později způsobili její zánik. Poučení? Podporovat pouze souvěrce a cizí nepouštět do vlastního soukromí. Hlídat si karmu (kredit, pověst) vlastní skupiny a vše negativní řešit a odstranit. Atlantida zanikla před 13ti milénii. Před deseti milénii byla vytvořena severoafrická civilizace s tradicí Atlantidy. Vesmírní ničitelé vypálili vegetaci v severní Africe, vznikla poušť Sahara a zbytky civilizace se uchýlily k Nilu, kde založily Egypt. Poučení: chraňme své životní prostředí, příroda je pro kvalitu a možnosti života rozhodující. Před čtyřmi milénii zde bylo několi kvetoucích říší, pak sem přišly "hvězdné války" a přenesly sem mocenské konflikty. Další postiženou byla Médea. Sem přišel "Beránek" a přinesl program "jediné duchovní cesty", duchovní monopolizaci. Beránek byl sťat a "Argonauti" hledali možnosti obnovy společnosti. Médea povolala do magie ještěry a Peršané na to reagovali likvidací této říše. Poučení? Každé společenství má křehké vztahy a nesnese velké experimenty. Každé prosazování jediné mocenské cesty přináší konflikt a vnesení nezralých bytostí do magie ohrožuje vlastní skupinu i okolí.
Peršané podlehli pokušení moci nad celým světem a rozhodli se zničit Babylon. Toto rozhodnutí Persii rozdělilo a později způsobilo zánik a krutovládu. Zůstaneme proto na svém území, každá válka likviduje velkou říši, často tu vlastní. Babylonští zase pozvali za své brány Židy ve snaze získat spojence. Židé pak otevřeli brány Peršanům. Spojenectví je vždy účelové a trvalé spojence můžeme získat jen mezi svými souvěrci. Skupinu lze zničit pouze likvidací jejího duchovního potenciálu a to pouze na základě božího soudu. Hebrejové zlikvidovali Egypt a Egypťany odvedli do otroctví. Historie tuto epizodu popisuje jako vysvobození Židů z Egyptského otroctví. Jakoukoli událost lze účelově hodnotit zcela protikladně, záleží na tom, jak to komu prospělo. Otroctví nám už zůstalo a promítlo se jako hlavní požadavek do budování Římské říše a římského správního systému. Římskou říši postupně budovaly tři skupiny. První císařové měli židovský původ, tyto všechny otrávila babička Lívie. Po ní přišla Mesalína a císařové Nero a Kaligula, ti patřili k Plejáďanům a Nibiřanům. Jejich vládu ukončili Peršané se svými adoptivními císaři, tito pak vytvořili "římský správní systém" uplatňovaný do dnešní doby v mnoha dalších státech. Poučení zde najdeme celou řadu, pro mne je hlavním poučením nedopustit vládu Plejáďanů.

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru