lg__texty.gif (1133 bytes) literatura
iko-principy.gif (5759 bytes)

Pavel Němec
Kniha pojmů
17

081. Bible
Jednou z mnoha svatých knih je Bible. Každý duchovní směr má svoji svatou
knihu a Bible je svatou knihou židovsko-křesťanské tradice. Nikoli však
tradice Židovské, ta se samostatně vyvíjela jinak a její svatou knihou je
Talmud obsahující Knihy Mojžíšovy stejně jako Starý zákon Bible.
Bible tedy obsahuje Starý a Nový zákon. Starý zákon má asi třikrát více
textu.
Starý zákon obsahuje Mojžíšovy knihy, které daly základ judaismu, tedy
židovské náboženské a kulturní tradici. Židé dosud Mojžíšovy knihy ctí
a plně dodržují a každá pochybnost či narážka u nich vyvolá obranné
reakce s prvky strachu. Knihy Mojžíšovy jsou současně obžalobou násilných
praktik židovského boha, jeho svědků, kněží a proroků.
Dále obsahuje Starý zákon knihy plné moudrosti, mám na mysli Knihu Přísloví,
Kazatel, Píseň písní a Siráchovec. Součástí těchto knih je i pohanská
moudrost.
Třetím typem knih Starého zákona jsou knihy prorocké, které mají trvalou
platnost, protože mnohá obsažená proroctví se dosud naplňují. Obsahem
těchto proroctví je trvalé utrpení Židů i jejich moc nad světem.
Starý zákon je psán přehledně a neobsahuje skryté významy. Také uznává
jiná božstva
a zakazuje se s nimi stýkat.
Nový zákon je psán velmi nepřehledně a je vlastně návodem na výstavbu
a plné ovládnutí lidské společnosti s využitím násilí, odepření poznání
a hmotných statků, vytváří vizi nové formy otroctví - poddanství.
První čtyři knihy se nazývají evangelia, což znamená "radostná zvěst".
Pátou knihou jsou skutky apoštolů obsahující mnoho příkladů jak jednat
při šíření křesťanství. Následují epištoly, dopisy apoštolů církvím,
to jsou šiřitelé křesťanství. V těchto knihách najdeme principy a zásady,
na kterých je vystavěna současná společnost.
Poslední knihou je Zjevení Janovo, které má dvě části. V první části
slibuje Duch "První a Poslední" své dary těm, kteří "vydrží až do konce",
což je nyní, na konci druhého tisíciletí. Ti, kteří dokázali žít v lásce,
kdo umí odpouštět a nedali se zlákat na cestu sobectví a násilí, dostanou
dary, které jsou uvedeny ve druhé a třetí kapitole.
Druhá část Zjevení Janova čili Apokalypsy přináší svědectví o tom, že stále
dokola bude křesťanské lidstvo prožívat utrpení i naději.
Bible, zejména Nový zákon je velmi komplikovanou knihou obsahující několik
inspirujících zdrojů. Na základech Nového zákona je nyní vybudována evropská
společnost. Musíme vědět, že při jednom čtení nic nezískáme. Abychom Nový
zákon pochopili, musíme jej přečíst alespoň pětkrát a o všem hodně přemýšlet.
Pokud bychom začali veřejně diskutovat o správnosti biblických zásad, vždy
se ozvou přesvědčení oponenti. Pokud budeme s biblickými zásadami souhlasit,
opět se ozvou přesvědčení oponenti a vždy vyvoláme silné emoce.
Diskuse nad biblickými principy by byla nekonečná a mohla by ji ukončit
pouze rezignace některé strany. Proto při studiu Bible si ponecháme své
názory sami pro sebe a nekonzultujeme je s dalšími osobami, pokud s nimi
nemáme společné názory a cíl.

082. Politika
Pojem politika znamená "správu nebo řízení domu". Je tím myšlen náš společný
dům, naše civilizovaná společnost.
Čím je společnost složitější, tím jsou i politické vztahy složitější.
Politika především slouží k organizaci a rozdělování životních potřeb. Tam,
kde se používají peníze nebo jiné platidlo, navíc politika řídí celou
oblast financí.
Je jisté, že při tvorbě i rozdělování životních potřeb může dojít a také
dochází ke zvýhodnění nebo znevýhodnění některé společenské vrstvy.
Politika řídí společnost zákony, tedy předpisy upravujícími možnosti,
práva a povinnosti členů společnosti. Na mnohé členy společnosti mají
zákony stejný dopad, pak tyto členy označujeme jako třídu nebo vrstvu.
Mohou to být podnikatelé, obchodníci, inteligence, dělníci, politikové,
vládci, děti, důchodci, učitelé, zemědělci, umělci. Aby tito zajistili
svá práva, organizují politické strany. V politických stranách se sdružují
zájemci o politickou práci jako poslanci a ti pak usilují o podporu
veřejnosti, především pak lidí se stejným postavením a zájmy.
Podle podpory společnosti pak jednotlivé politické strany dostávají možnost
řídit společnost. Tento systém však není dobrý, má dva hlavní nedostatky.
Tím prvním je nevyváženost společnosti, vždy je někdo zvýhodněn a někdo
znevýhodněn a druhým nedostatkem je fakt, že tito zvolení politikové
nemají skutečnou moc, ale jsou jen zástupci moci a jsou stejně řízeni těmi,
kdo mají peníze a reálnou moc, často z jiné země a jiného národa a cílem
moci je její další posílení a získání dalších peněz.
Nápravou by bylo svěřit politiku do rukou skutečných odborníků, kteří
by měli skutečnou moc a spravovali by společnost podle trvalých, všeobecně
přijatých zásad vycházejících ze zájmů všech členů společnosti.

083. Ego
Jádro osobnosti člověka je ego. Ego obsahuje sebeuvědomování a principy
osobnosti. Je to společný obsah se všemi bytostmi, jak duchovními, tak
živými včetně člověka. Svou schopností myslet, rozeznávat dobré a zlé,
zejména pak schopností tvůrčí práce pomocí osobnostních principů zaujal
člověk místo vedle bohů.
Bohové mají tytéž vlastnosti, jsou to především tvůrčí bytosti schopné
rozeznat dobré a zlé. Na rozdíl od člověka jim schází schopnost samostatných
emocí. Své emoce proto od člověka přejímají. Pokud bude člověk chladný
a lhostejný, pak ani bohové nebudou mít emoce. Za těchto okolností nebyli
schopni člověka akceptovat, člověka jako takový se pro ně stal nepřijatelným.
I když bohové člověka stvořili, dali mu sexualitu, odvrátili se od něj
ve chvíli, kdy přijal své lidské vlastnosti samostatného rozhodování,
rozeznání dobrého a zlého a schopnost tvůrčí práce.
Nejprve bohové útočili na člověka přímo, že je hříšný a další nesmysly
si vymýšleli. Nadešla doba, kdy člověk se s tím smířil a už mu to nic
neříkalo. Změnili svůj slovníček a začali útočit na lidské ego a lidský
egoismus. Egoismus je nepěkná vlastnost která označuje snahu člověka za
každou cenu prosazovat vlastní vůli a vlastní zájmy.
Egoismus odmítneme. Nikdo nemůže nijak prosazovat své vlastní zájmy, ani
násilím, ani jiným asertivním způsobem, například vnucováním se, trucováním,
přemlouváním a podobně. Opakem egoismu je trvalá ochota pomoci pokud nás
někdo o to požádá. Může jít o radu, službu nebo materiální výpomoc.
Ego je však něco jiného. Je to jádro naší osobnosti, naše pevnost kterou
si budujeme po mnoho inkarnací. Je to onen krystal, který pomalu a řádně
roste. Nepřipustíme, aby jeho růst byl něčím poškozen, narušen. Budujeme
si své vlastnosti, které se pak po mnoho inkarnací nijak nemění.
Je jistě rozdíl v budování silné osobnosti a její ochraně na straně jedné
a nevhodném prosazováním vůle na straně druhé. Nepřátelé člověka si přejí,
abychom se svého ega dobrovolně vzdali, neměli žádné tužby, žádné názory,
žádné soudy, abychom o nic neusilovali, jen slepě poslouchali.
Prý když vyčistíme své myšlenky, když budeme mít zcela čistou mysl, pak
náhle dojdeme osvícení, vše pochopíme. Je jasné, že můžeme pak pochopit
s trochou štěstí jedno: že jsme byli podvedeni.
Doporučuji pravý opak: o všem přemýšlejme, jasně řekněme co je dobré a co
ne, stále hledejme, poznávejme, pracujme na sobě a tím vším posilujme své
ego, jádro své osobnosti.
Až získáme silné ego, snadno získáme přirozenou autoritu, úctu a větší vliv
na události ve svém okolí.

084. Systém
Často slyšíme mluvit o systému. Politický systém, systém uspořádání,
systémové poznatky, systematické vyhledávání. Za slovem systém můžeme
slyšet i slovo řád, pravidlo, pravidelnost. Systém znamená pravidelné
a logické uspořádání nějakých prvků tak, že jde použít pro pochopení
uspořádání logické operace.
Jako příklad bych uvedl číslování domů. Jsou čísla organizační a popisná.
Jdeme po ulici, nalevo máme lichá čísla a napravo sudá. Čísla jsou stále
vyšší, srovnaná podle velikosti. Snadno najdeme číslo 29a nebo jiné
které právě hledáme. Je v tom systém. Systém je dán tím, že organizační
čísla jsou seřazena podle velikosti, vlevo lichá, vpravo sudá. Číslování
začíná od středu obce nebo města.
S čísly popisnými je to jinak. Souvisejí s čísly parcel a vůbec nejsou
posloupná, pokud ovšem domy nebo parcely nevznikly v jednom období.
Těžko bychom čísla popisná nacházeli, rozmístění nemá systém.
Se systémem je to podobné. Taky v něm snadno nalezneme co hledáme podle
systémových pravidel. Opakem systému je nahodilost. Krabice se vším, co
jsme zrovna nalezli. Nezbývá, než vyjmenovat jeden kousek po druhém.
Systém je dán buď dohodou, logickými systémovými pravidly nebo zvykem.
Jezdíme často na zájezdy? Pak jsme naučeni, že při zastavení u lesa jdou
kluci vlevo a holky vpravo. Když jdeme na úřad, jsme schopni najít kancelář
nebo záchod. Jdeme do samoobsluhy a víme, že někde u vchodu najdeme košíky
do kterých nákup dáme. Systém je podobný normě, ale volnější.
Je vybudován na lidské zkušenosti jak uspořádat životní prostor tak, abychom
se v něm snadno orientovali a nalezli vše, co hledáme.
Za systém pak také můžeme považovat funkční jednotku, která má vstup
a výstup, pokud neuvažujeme co je uvnitř, pak se tomu "černá skříňka".
Takovým systémem může být automat na kávu. Vhodíme mince, zvolíme nápoj,
počkáme, odebereme a vypijeme. Co se děje uvnitř nás zajímat nemusí.
Pak za systémové informace označíme všechny znalosti potřebné k sestavení
funkčního systému.

085. Zdroje poznání
Zdroje poznání jsou všude kolem nás a my je využíváme buď záměrně nebo
mimovolně. Člověk má zájem na tom, aby dosáhl svého cíle s nejmenším
vynaložením energie. Pak ovšem si musí zapamatovat svoji zkušenost, protože
naprostou většinu své činnosti opakuje. Víme, jak nejlépe vyčistit šaty,
kde hledat houby, jak uvařit oběd, jak vycházet s lidmi.
Toto všechno jsou postupy neboli algoritmy činnosti. Algoritmy vycházejí
z naší zkušenosti a obvykle nás je někdo naučil, snad jsme je hledali a
zkoušeli sami. V každém případě stále opakujeme to, co nám vyhovuje,
co se zdá nejlepší. Pokud máme pochybnosti, hledáme dále. Někdy si poradit
nedáme, jindy o radu požádáme. Nejlepší se požádat o radu a pak stejně
zkoušet. Zdrojem praktického poznání je tedy osobní zkušenost prověřená
realitou. Nejlepší na tom je, že to, co se osvědčilo jednou, osvědčí se
příště zase. Pokud se však změní okolnosti, nemusí to platit.
Za poznání však nyní považujeme spíše informace, které vedou k úspěchu
ve společnosti, k úspěchu při podnikání, společenském zapojení a uspokojení
potřeb. Protože společenský úspěch jednoho nemusí znamenat výhodu pro
druhého a už vůbec ne pro konkurenta a konkurenty jsme tak trošku vzájemně
všichni, nalézáme poznání obtížně. Školy, ve kterých získáme informace
o tom jak být úspěšní ve společnosti, obvykle musíme zaplatit.
Nejlépe a nejsnáze se k takovým poznatkům dostaneme ve službě. Nabídneme
někomu službu a on nás seznámí se vším, co musíme pro úspěšnou službu
znát. Tak například car Petr I., který pracoval nepoznán v Holandsku
v loděnici se naučil stavět lodě a naučil to pak své poddané.
Původními zdroji poznání je realita, lidská praxe a duchovní svět, který
předává poznání jako inspiraci ve formě inspirace a telepatie. Pokud
máme možnosti duchovní inspirace, uplatníme se v tvůrčí práci, pokud ne,
musíme se smířit s prací rutinní, tedy vyzkoušenou, kterou lidé znají
a jen ji stále opakují.
Přesto však teprve lidská praxe plně ověřuje všechny informace, plány
a představy. To je i poslání člověka. V praxi prověřovat principy, plány
a představy nejvyššího duchovního světa.