lg__texty.gif (1133 bytes) literatura
iko-principy.gif (5759 bytes)

Pavel Němec
Kniha pojmů
29

OBSAH
136. asertivita
137. lenost
138. trpělivost
139. nadšení
140. realita
141. inkvizice
142. budoucnost
143. Romové
144. konec
141. Inkvizice
Každý společenský systém se mění podle principů na kterých je postaven.
Každé vnesení nového principu způsobí společenské změny. Principy jsou
do systému vnášeny jako součást názorů, soudů a poznání. Každé změny navíc
mění nositele moci ve společnosti a to obvykle formou revoluce.
Proto jsou revoluce skutečnými revolucemi jen tehdy, když prosazují nové
principy do staré společnosti. Jakákoli změna, která chce jen svrhnout
staré pořádky není revolucí, pouze převratem.
Úkolem vyhledávat, rozlišovat a likvidovat nové názory, nové soudy a nové
poznání je pověřena inkvizice. Vznikla kolem roku 1000 a působí v naší
společnosti dosud. Stejnou roli plní inkvizice v judaismu a v islámu, vždy
je tato inkvizice bytostně napojena na náboženství nebo ideologii.
Metody inkvizice se mění. Dříve bylo s působením inkvizice spojeno hrubé
násilí, mučení, upalování a jiné trýznivé způsoby, později byla inkvizice
pod tlakem veřejného mínění přinucena cestu násilí opustit. K částečnému
obnovení násilných praktik dojde v každém totalitním systému.
Magna charta vnesla do společnosti názorovou svobodu, v roce 1948 byla
názorová svoboda potvrzena v Deklaraci lidských práv a svobod. Dnes tedy
není možné otevřeně bojovat proti názorům myslitelů. Praktiky inkvizice
se opět musely změnit. Inkvizice již nebojuje proti alternativním názorům
přímo, ale hlídá všechny cesty šíření názorů a myslitele staví mimo
společnost. Některé zastraší, jiné uplatí, další zdiskredituje. Likviduje
tak zdroje nekonformních názorů.
Inkvizice hlídá informační cesty. Dříve působila v novinách, v rozhlase a
jinde cenzura, dnes jsou redaktoři současně i cenzory a korekce názorů je
pak hlídána autocenzurou. Pokud některý šéfredaktor pustí nevhodný článek,
je vyměněn on a často i redaktor který článek připravil. Tuto skutečnost
si můžete snadno vyzkoušet tím, že se pokusíte zaslat k vydání článek
s nekonformním obsahem. Samozřejmě, že i provokace nespokojenosti společnosti
je řízena těmito cenzory. Provokující stati však neobsahují návod k nápravě,
ale pouze odsouzení stávajících chyb.
Nyní se však funkce cenzorů a jejich práce obrací v neprospěch společnosti.
Stávající společnost totiž vytěžila ze známých principů co se dalo a
upadá. Inkvizitoři se tak stali hrobaři této společnosti, protože nepustí
mezi lidi názory a řešení, které tato společnost potřebuje ke své záchraně.
Pokud si tuto změnu podmínek mocní uvědomí, cenzuru zruší. Cenzoři proto
musí pro zachování své existence uhlídat izolaci i tohoto názoru.
Situaci cenzorům komplikuje i druhá okolnost a tou je rozšíření a nemožnost
ohlídání kopírovacích strojů. Kopírek je tolik, že není možné na nich
zavést ani cenzuru ani autocenzuru a za okopírované názory které nemají
konfrontační obsah není možné nikoho pronásledovat, protože by to znamenalo
porušování názorové svobody.
Tyto dvě okolnosti jistě povedou ke konečnému zrušení cenzury a inkvizice.

142. Budoucnost
Jaká nás čeká budoucnost? Jsem si jist, že dobrá. Především platí, že o své
budoucnosti rozhodnou lidé sami tím, že přesně stanoví, co je dobré a co
špatné a svůj soud pochopitelně náležitě vysvětlí a obhájí. Dále si budou
lidé přát prožít to, co se jim líbí, prosadí si své potřeby.
Pro celý svět platí, že se upraví, obvykle sníží, lidnatost na optimální
stav podle možností regionu lidi uživit. Druhou okolností, která ovlivní
celý svět je zásadní úbytek nemocí, především nemocí smrtelných a obtížně
léčitelných. Zůstanou jen nemoci které vznikají jako následek přetížení
organismu, aby člověk nebyl přetěžován nad únosnou mez.
Budoucnost můžeme nazvat věkem mnoha civilizací, protože na celém světě bude
mnoho zcela samostatných a nezávislých civilizací s cílem najít funkční
modely dokonalých lidských společností. Pokud se do deseti tisíc let
podaří vytvořit dokonalou civilizaci, pak budou lidské pozemské civilizace
přeneseny na jinou planetu kde budou pokračovat ve své existenci. Pokud
nikde dokonalá civilizace nevznikne, lidé se na jiné planety nedostanou
a na Zemi budou žít jen jako jednoduché civilizace, protože pro plně
rozvinutou formu civilizace zde již nebudou materiální podmínky.
Pokud však lidstvo bude plýtvat jak plýtvá surovinami dosud, pak podmínky
pro rozvinuté civilizace zaniknou již za dva tisíce let. Záleží také na tom,
jak rychle lidé začnou opět věřit v inkarnace, aby si uvědomili, že planetu
neničí dětem a vnukům, ale sami sobě, protože se opět někdy narodí.
Naději na dobrou budoucnost vidím i v tom, že bytosti, které chtěly ukončit
možnost lidské inkarnace musí planetu opustit a již nebudou mít destrukční
vliv. Planetu budou řídit ti, kteří si ji budou opatrovat pro vlastní
příští inkarnaci.

143. Romové
V Evropě s námi již přes půl tisíciletí žijí Rómové čili Cikáni jako
národnostní menšina. Odhaduje se, že na celém světě žije asi čtyřicet
milionů Cikánů z toho polovina v Indii. Podle mých teologických informací
patří Cikáni Baalovi. Baal žádal boha, aby mohl své věrné inkarnovat do
lidských těl, ale bůh to povolil jen s tou podmínkou, že se nebudou
inkarnovat do těl, která nyní v Evropě žijí.
Baal pochopitelně nesložil ruce do klína. Evropany měl zakázané, muslimy
od Mohameda nedostal, tak musel až za Šivou. Šiva se mimozemských bohů nebál
a lidská těla pro inkarnaci Baalovi dal. Tak vnikl Cikánský národ a vydal
se na cestu do Evropy. Cikáni byli velmi krásní lidé s magickými schopnostmi,
umělecky nadaní. Evropané je však mezi sebe nepustili a od samého příchodu
jim vyhradili místo na samém okraji společnosti. Cikáni se tak stali
kočovníky a umělci, komedianty a zloději.
Nikdo o ně nestál, vždy s sebou přinášeli problémy. Stále se však snažili
zařadit se do společnosti s vírou, že gadžové jsou slušní a spravedliví.
Zdá se však, že po půl tisíci letech své iluze ztrácejí a nevědí, co dál.
Nechtějí chodit do škol, protože výuku považují pouze za cestu k práci,
mají potíže se svými těly, protože ve vynucených příbuzenských vztazích
geneticky zdegenerovali a jejich krása se ztratila. Nevěří gadžům a jejich
okradení považují za šikovnost. Pokud je gadžové od rodin odeberou
a vychovají v dětském domově, stejně se mezi své opět vracejí. Smíšené
manželství Cikánsko - gadžovské jsou spíše výjimkou.
Postavení Cikánů je v evropských zemích rozdílné. Někde se mají dobře,
někde snesitelně a jinde bojují o holou existenci. Nyní je mezi Cikány
velký rozdíl. Každý je jiný, i když mnoho vlastností mají společných.
V době, kdy se vláda nad planetou Zemí navrátila pozemským bohům a vláda
mimozemských bohů je omezena, nastává pro Cikány - Rómy doba svobody
a velkých možností. Především musí obnovit své genetické dispozice a svoji
krásu ve smíšeném vztahu s bílým člověkem, tedy s gadži. Míšenci gadžů
a Cikánů budou velmi krásní, inteligentní a budou mít umělecké a magické
schopnosti. Budou hrát v příští společnosti významnou roli a proto se hodí
je pojmenovat. Přijměte proto nový termín "Nytšiové" pro míšence gadžů
a Cikánů. Potomci Nytšiů už nebudou bílí nebo černí, tedy gadžové nebo
Cikáni, ale budou to opět pouze Nytšiové pod duchovním vedením Baala.
Stanou se základem příští středoevropské civilizace a vytvoří dokonalou,
spravedlivou a perspektivní společnost s vlastní kulturou a magickou mocí.

144. Konec
Jak lépe ukončit Knihu Principů než principem "konec"? Můžeme rozeznat
dva konce. Náhlý a do ztracena. Za náhlý konec považuji jasně ohraničený
konec děje, vztahu, programu, souboru, předmětu, kdy je jasně ukázáno:
zde vše končí, lze proto změřit délku v metrech nebo v čase. Příkladem
je jasné prohlášení: "Sem už nikdy nepřijdu". Aby byla legrace, obvykle
se musí autor výroku vrátit pro klobouk nebo pro deštník.
Každý počítačový soubor má konec jasně označený koncovým znakem. Každý
vlak má konec označený světly, dříve tabulkami. Vše, co lze změřit nebo
zvážit musí být jasně ohraničeno, musí mít začátek a konec. Po konci
následuje jiná kvalita, cokoli jiného. Víte, kde má konec vesmír a co je
za jeho koncem? Víte? To jste dobří, já to nevím. Někdy zkrátka nejsme
schopni zajít za hranice prostoru nebo jevu, do kterého bytostně patříme.
Tyto hranice souvisí s naší duchovní dimenzí. Každá duchovní bytost má
svoji duchovní dimenzi a tou je dána i její moc a upotřebitelnost.
Čím vyšší dimenze, tím větší prostor přehlédne a tím více principů chápe
v celé jejich šíři. Vidí začátek i konec, vidí odkud kam platí a tím je
nad věcí, ve vyšší dimenzi.
Já osobně dělím lidi na emotivní a tvůrčí. Emotivní lidé jsou schopni
prožívat emoce, jako pohodu, lásku, radost, vztek, zklamání a jsou schopni
se srovnat s lidmi, nějak se s nimi dohodnout, nemít nepřátele a samostatně
žít v lidské společnosti.
Tvůrčí lidé jsou toho také schopni, rozumí všem principům zde uvedeným
a navíc mají profesionální dovednosti v některém oboru.
A konec do ztracena? Máme přátele a společné zájmy jako oni. Vyhledáváme je
a spoluprožíváme pěkné i horší. Pak my nebo oni změní zájmy a se společnými
chvílemi je konec. My i oni se najdeme přátele nové, ale nepřejeme si
ukončit přátelství. Občas se potkáme, máme radost ze setkání, ale pak
se zase dlouho nevidíme. Tak to je do ztracena, do vyhasnutí.
Kniha Principů končí, ale nebyly zde uvedeny všechny principy. Je to
konec náhlý nebo do vytracena? Nevím. Budu tedy přemýšlet dál.